Ȋn atenția furnizorilor de servicii medicale din asistență medicală primară , asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialități clinice și pentru specialitatea medicina dentară

 

Având în vedere prevederile:

Ordinul MS/CNAS nr. 1498/1301/2017 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 196/139/2017, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anii 2016 - 2017 a HG nr.161/2016,

 

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București anunță:

 

Pentru asigurarea acordării de servicii medicale și acoperirea necesarului de medici și norme în specialitățile asistență medicală primară, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice și asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară, în perioada 16– 25 ianuarie 2018 va avea loc o sesiune specială de contractare pentru furnizorii din asistență medicală primară , asistență clinică în ambulatoriu si medicina dentară, după următorul calendar:

 

Cererile depuse după data de 18.01.2018 nu vor fi luate in considerare.

 

Documentele necesare stabilite de H.G nr. 161/2016 pentru aprobarea Contractului Cadru privind condițiile asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2016-2017 cu completările și modificările ulterioare, ANEXA 2, CAP. I, Secțiunea a -2-a, art.2, alin.1, se vor depune conform Opisului publicat pe site-ul CASMB.

 

Contractele vor fi incheiate pe o perioadă determinată, respectiv, până la data de 31.03. 2018, cu încadrarea în fila de buget și:

 

 

 

Președinte Director General

Cristina-Constanța Călinoiu