Urmare sesizarilor primite din partea pacientilor cu unele boli rare referitoare la dificultatile intampinate in respectarea schemei de tratament, dificultati datorate faptului ca unitatile sanitare solicita bolnavilor cu boli rare, la prezentare, bilete de trimitere / bilete de internare, va reamintim urmatoarele:

 

Situatiile in care NU se solicita bilet de internare sunt reglementate atat de prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 (HG 161/2016 cu modificarile si completarile ulterioare), cat si de Normele metodologice de aplicare în anul 2017 a Contractului-cadru (Ordinul MS/CNAS 196/139/2017, cu modificarile si completarile ulterioare).

 

Astfel, conform HG 161/2016, Anexa 1, Cap. II, lit. F, pct. 12:

12. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:

a) pentru spitalizare continuă:

.........................................................

    a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

........................................................

    a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire

.........................................................

b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

.........................................................

    b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

    b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

...............................................................

 

Totodata, conform Ord. MS/CNAS 196/139/2017, Anexa 13 – Lista cuprinzand afectiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate – pct. 42:

Bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă)>>.