ÎN ATENȚIA ASIGURAȚILOR,  MEDICILOR PRESCRIPTORI ȘI FARMACIȘTILOR

 

A. În Monitorul Oficial al României partea I nr. 300 și 300 bis din data de 27.04.2017 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 475/308/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

 

În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea „informații pentru furnizori Medicamente  protocoale terapeutice” au fost postate toate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, actualizate la zi.

 

B. Prin Ordinul CNAS nr. 310/2017 din 27 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 306 și 306 bis din data de 28.04.2017, a fost completat Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017, cu un număr de 11 noi Formulare specifice (vezi tabela cu denimirea formularelor), care pot fi consultate accesând link-ul Lista protocoalelor terapeutice cu modificarile si completarile ulterioare - aprile 2017

 

C. În PIAS se regăsesc formularele specifice mai sus menționate și schemele terapeutice aferente următoarelor formulare: J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2, J05AX66.1, J05AX66.2, L01XC17, L01XE23-25, L01XE15, L01XE02. În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele SIUI. Pentru DCI ENZALUTAMIDUM, formularele specifice vor fi transmise de medicii curanți la CAS, urmând a fi procesate în SIUI, respectiv transmise online în PIAS de către medicii curanți, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Formularul specific J05AX65-G4 va putea fi utilizat doar după includerea medicamentului în Lista prețurilor de referință.

 

D. Având în vedere:

- informarea CNAS referitoare la încheierea contractelor cost-volum pentru DCI DABRAFENIBUM + DCI  TRAMETINIBUM, conform căreia “Programul de carduri prin care produsul Mekinist (Trametinibum) va fi oferit gratuit pacienților inițiați cu Tafinlar (Dabrafenibum) de către deținătorul de APP, va fi oprit după intrarea în vigoare a protocolului terapeutic aferent combinației terapeutice DCI DABRAFENIBUM + DCI  TRAMETINIBUM, protocol elaborat de Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și aprobat prin Ordin MS/CNAS, dată de la care prescrierea tratamentului în combinație se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare în sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

- protocolul terapeutic aferent combinației DCI DABRAFENIBUM + DCI  TRAMETINIBUM aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr. 475/308/2017,

în vederea prescrierii acestei combinații, se va ține cont de următoarele:

 

E. Începând cu data de 01.05.2017, în Lista prețurilor de referință, pentru DCI Etanerceptum inclus în categoriile de boli G31B, G31C, G31D, G31E, G31F din sublista C secțiunea C1 a fost inclus medicamentul biosimilar Benepali. În acest sens, în PIAS au fost create scheme terapeutice distincte. În vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele SIUI.