Utilizarea cardului naţional este obligatorie, modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul "CNP" din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

                 Asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia și fără a fi necesara adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări.     

               Furnizorul de servicii medicale va verifica in aplicația de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat și dacă pacientul are sau nu card emis.

               Potrivit art.223 din OUG 88/29.11.2017, publicat în MO 974/07.12.2017, documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz:

 

                SALARIAŢII  ŞI COASIGURAŢII  ACESTORA fac dovada calității de asigurat cu: Adeverinţa eliberată de angajator (pe care o puteţi descărca mai jos); utilizarea modelului publicat în M.O.685/19.09.2014 este obligatorie;

              Salariații și coasigurații acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor electronice efectuate de către angajatori în evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acestea fiind transmise ulterior în sistemul informatic al CASMB (CASMB neintervenind în declarațiile acestora).

            În situaţiile ȋn care salariaţii, urmare a interogării sistemului informatic, nu apar asiguraţi, este necesară prezentarea angajatului sau angajatorului (prin reprezentantul legal) cu adeverința de salariat (sau cu D112 însoțită de lista cu datele de identificare ale persoanelor neasigurate, în situaţia ȋn care sunt mai mulţi salariaţi ai aceluiaşi angajator) ȋn vederea identificării erorilor de transmitere/ȋntocmire a D112, în cadrul biroulului Registru de Asigurat al CASMB, potrivit programului de lucru cu publicul.

În vederea evitării aglomeraţiei şi timpilor mari de aşteptare la birourile de specialitate, ȋn cazul unei liste mai mari de zece persoane salariate pentru care apar erori de validare prin declaraţia D112, solicitarea se ȋnregistrează prin registratură urmând a se răspunde ȋn termenul legal prevăzut de Legea 233/2001.

 

Toate anexele la care se face referire pot fi vizualizate/descărcate la secţiunea Fișiere ataşate din subsolul paginii.

Vă rugăm să citiți cu atenție rubrica “MENȚIUNI” de la finele acestei pagini.

 

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE  NECESARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ASIGURAT PENTRU CETĂŢENI ROMÂNI / STRĂINI CARE AU DOMICILIU / DREPT DE REZIDENȚĂ ÎN ROMANIA

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ESTE NECESARĂ OBŢINEREA ADEVERINŢEI DE ASIGURAT, DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SE ATAŞEAZĂ CERERII DE OBŢINERE A ACESTEIA (ANEXA1)

 

1.Pentru copiii ȋn vârstă de pâna la 18 ani:

 

2.Pentru tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:

 

    Elevilor care împlinesc vârsta de 18 ani și care urmeazã cursuri școlare la unitãți de învãțãmânt de pe raza Municipiului București, le este stabilitã categoria de asigurat urmare a raportãrilor lunare transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, începand cu anul școlar. Raportarea elevilor care împlinesc 18 ani în luna în curs se face pânã la 15 ale lunii urmãtoare.

Studenților cetãțeni români cu domiciliul în România sau cetãțeni strãini cu rezidența în România, de la universitãtile  din lista de mai jos le-a fost stabilitã calitatea de asigurat- categoria student, urmare prelucrãrii bazelor de date cu studenții înscriși în anul universitar 2017 – 2018, transmise în baza protocoalelor de colaborare instituționalã încheiate de CASMB cu universitãțile:

Academia de Studii Economice din București - începând cu data 18.11.2017

Universitatea Politehnicã din București - începând cu data 14.12.2017

Universitatea Naționalã de Educație Fizicã și Sport din București -  începând cu data 06.12.2017

Universitatea București -  începând cu data 29.11.2017

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti -  începând cu data 30.11.2017

Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București -  începând cu data 17.12.2017

 

Vă rugăm accesați linkul http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html pentru verificarea calității de asigurat înainte de a vă prezenta la ghișeu.

 

3.Pentru tinerii cu vârsta până ȋn 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului:

Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuţie (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 în condițiile art.154 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal).

 

4.Pentru soţul, soţia si părinţii aflaţi ȋn ȋntreţinerea unei persoane asigurate, alta decât cea care are calitatea de salariat:

Mențiune: pentru stabilirea/dobândirea calității de asigurat – categoria “Coasigurat”, este absolut necesar ca persoana care are în întreținere coasiguratul să figureze asigurată la verificarea http://www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html.

 

5. Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945—1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului —Lupeni — august 1977 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi:

 

6.Pentru persoanele cu handicap:

 

7.Pentru bolnavii cu afecţiuni incluse ȋn Programele Naţionale de Sănătate (PNS) stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni:

 

8.Pentru femeile gravide sau lăuze:

 

 

9.Pentru persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare :

 

10.Pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate:

 

 

11.Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii:

 

 

12.Pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii:

 

 

13.Pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 

 14.Pentru persoanele care au calitatea de pensionari:

 

15.Persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni:

 

 

 

16.Pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte:

 

 

17.Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal:

 

 

18.Pentru studenţi doctoranzi :

 

19.Pentru persoanele persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, se disting două categorii:

 

  1. Persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018), datorează CASS, având obligația depunerii declarației 600;
  2. Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației 600 și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal:

 

________________________
 

 

MENȚIUNI: 

  1. Actele de identitate valabile la data solicitării pentru cetățeni români/străini care au domiciliul sau rezidența în România, sunt: buletin de identitate cetățeni români, carte de identitate cetățeni români, carte de identitate provizorie cetățeni români, permis ședere temporară cetățeni străini, permis ședere permanentă cetățeni străini, certificat înregistrare cetățeni străini, carte de rezidență pentru membrii de familie cetățeni europeni, document de toleranță cetățeni străini, adeverință identitate cetățeni români/cetățeni străini etc.
  2.  Absolvenţii de liceu sunt asiguraţi timp de 3 luni de zile după terminarea licelui,urmând ca după expirarea acestui termen să prezinte un document care atestă ȋnscrierea la o forma de ȋnvăţământ superior sau dovada plăţii contribuţiei de sănătate.
  3.  Potrivit dispozițiilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 125/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ȋncepand cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  4.  În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana ȋmputernicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

     5.  În situaţii speciale, pentru stabilirea corectă a categoriei de asigurat, respectiv plăţii contribuţiei, personalul instituţiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante. De exemplu: carte de muncă/stagiu de cotizare CNPAS, adeverinţe de salariat/decizie de încetare activitate etc.

       6. În conditiile ȋn care ați fost înregistrat ca persoană asigurată la CASMB si aţi continuat să plătiți contribuţia de sănătate, dar nu va regăsiţi asigurat urmare interogării PIAS (http://www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html), este necesar să depuneţi/trimiteţi prin postă la CASMB, copie după ultima plată efectuată, pe care să ȋnscrieţi, sub semnatură: Doresc ȋnregistrarea ȋn sistemul informatic. 

 

             7.Pentru ȋnscrierea ca asigurat  la CASMB se completează formularul  DECLARAŢIE DE ÎNSCRIERE CA ASIGURAT LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

 

8. Persoanele fără venituri care au optat pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) (fiind ȋnregistrate cu Declaraţia 604) şi care ȋncep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se ȋncadrează ȋn categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei se efectuează prin reținere la sursă, trebuie să prezinte la CASMB o copie a Declaratiei 605 - Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal. 

Documentele se depun la biroul de specialitate din Sediul Băneasa, Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București.

 

9. Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea sa într-o anumită categorie de asiguraţi.

 

10. Potrivit Ordin 1024/20.07.2017 - Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora.

 

Nu se primesc documente prin email, FAX, întrucât conțin date cu caracter personal: CNP, serie și nr. CI, sau informații medicale protejate prin Legea 46/2003 (certificat de încadrare în grad de handicap, adeverință de includere în program național de sănătate etc.), cu excepția celor primite prin email de la posesori de semnătură electronică. 

 

Pentru obținerea informațiilor rezultate din prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să vă adresați în scris (pe suport hârtie), fie prin Registraturile generale ale CASMB, fie prin intermediul serviciilor poștale.

 

Pentru evitarea aglomeraţiei de la ghisee, vă recomandăm să transmiteţi documentele prin serviciile poştale.

Fișiere atașate

20140924 Adeverinta de salariat.pdf 20170927_anexa_1_cerere.doc 20170927_anexa_1_cerere.pdf 20170927_anexa_2_declaratie_pe_propria_raspundere.doc 20170927_anexa_2_declaratie_pe_propria_raspundere.pdf 20170927_anexa_3_imputernicire .doc 20170927_anexa_3_imputernicire .pdf 20170927_anexa_4_declaratie.doc 20170927_anexa_4_declaratie.pdf