Utilizarea cardului naţional este obligatorie, modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul "CNP" din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html
Asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia și fără a fi necesara adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări.
Furnizorul de servicii medicale va verifica in aplicația de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat și dacă pacientul are sau nu card emis.

 

Potrivit art.223 din OUG 88/29.11.2017, publicat în MO 974/07.12.2017, documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz:

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) - (9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 din ORDIN Nr. 1931/1615/598/2018 din 26 aprilie 2018 publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10 mai 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă – D112.

SALARIAŢII  ŞI COASIGURAŢII  ACESTORA fac dovada calității de asigurat cu: Adeverinţa eliberată de angajator (pe care o puteţi descărca mai jos); utilizarea modelului publicat în M.O.685/19.09.2014 este obligatorie;

"Salariații și coasigurații acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor electronice efectuate de către angajatori în evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acestea fiind transmise ulterior în sistemul informatic al CASMB (CASMB neintervenind în declarațiile acestora).

 


În situaţiile ȋn care salariaţii, urmare a interogării sistemului informatic, nu apar asiguraţi, este necesară prezentarea angajatului sau angajatorului (prin reprezentantul legal) cu adeverința de salariat (sau cu D112 însoțită de lista cu datele de identificare ale persoanelor neasigurate, în situaţia ȋn care sunt mai mulţi salariaţi ai aceluiaşi angajator) ȋn vederea identificării erorilor de transmitere/ȋntocmire a D112, în cadrul biroulului Registru de Asigurat al CASMB, potrivit programului de lucru cu publicul.
În vederea evitării aglomeraţiei şi timpilor mari de aşteptare la birourile de specialitate, ȋn cazul unei liste mai mari de zece persoane salariate pentru care apar erori de validare prin declaraţia D112, solicitarea se ȋnregistrează prin registratură urmând a se răspunde ȋn termenul legal prevăzut de Legea 233/2001.
 
Toate anexele la care se face referire pot fi vizualizate/descărcate la secţiunea Fișiere ataşate din subsolul paginii.
Vă rugăm să citiți cu atenție rubrica “MENȚIUNI” de la finele acestei pagini.
 
 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE  NECESARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ASIGURAT PENTRU CETĂŢENI ROMÂNI / STRĂINI CARE AU DOMICILIU / DREPT DE REZIDENȚĂ ÎN ROMANIA

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ESTE NECESARĂ OBŢINEREA ADEVERINŢEI DE ASIGURAT, DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SE ATAŞEAZĂ CERERII DE OBŢINERE A ACESTEIA (ANEXA1)
 
1. Pentru copiii ȋn vârstă de pâna la 18 ani:
• act de identitate valabil la data solicitării sau certificat de naştere.
 
2. Pentru tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:
o act de identitate valabil la data solicitării;
o adeverința din care să rezulte calitatea de elev sau student emisă de instituţia de ȋnvăţământ:
o adeverinţa elev/student care atestă că urmează studiile într-o instituţie de ȋnvăţământ acreditată ȋn Romania/ bursier Erasmus ȋn alt stat   UE/SEE/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ
o carnet de elev vizat la zi SAU
o dovada din care să reiasă ȋnscrierea ȋn cadrul unei şcoli postuniversitare / masterat ȋntr-o instituţie de ȋnvăţământ acreditată în Romania/ bursier Erasmus ȋn alt stat   UE/SEE/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ
• Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente,activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuție (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 în condițiile art.154 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal).
 
   

Elevilor care împlinesc vârsta de 18 ani și care urmează cursuri școlare la unități de învățământ de pe raza Municipiului București, le este stabilită categoria de asigurat urmare a raportărilor lunare transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, începand cu anul școlar 2018–2019. Raportarea elevilor care împlinesc 18 ani în luna în curs se face până la 15 ale lunii următoare.
 Studenților cetățeni români cu domiciliul în România sau cetățeni străini cu rezidența în România, de la universitătile  din lista de mai jos le-a fost stabilită calitatea de asigurat- categoria student, urmare prelucrării bazelor de date cu studenții înscriși în anul universitar 2018–2019, transmise în baza protocoalelor de colaborare instituțională încheiate de CASMB cu universitățile:

Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București -  începând cu data 01.10.2018, numai pentru studenții anului I

Academia de Studii Economice - începând cu data de 22.11.2018

 

 
3. Pentru tinerii cu vârsta până ȋn 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului:
• act de identitate, valabil la data solicitării;
• adeverinţa de la D.G.A.S.P.C. care atestă faptul ca au fost incluşi ȋntr-un sistem de protecţie al copilului;
• un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii;
•  Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuţie (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 în condițiile art.154 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal).
4. Pentru soţul, soţia si părinţii aflaţi ȋn ȋntreţinerea unei persoane asigurate, alta decât cea care are calitatea de salariat:
• act de identitate valabil la data solicitării, pentru coasigurat şi asigurat
• documente care atestă relaţia de rudenie cu persoana asigurată (certificat căsătorie, certificat de naştere),
• Declaraţie pe propria răspundere a coasiguratului că nu realizează venituri proprii (Anexa 4)
• declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate că are ȋn ȋntreţinere coasiguratul (Anexa 2)
5. Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945—1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului—Lupeni — august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;
• act de identitate valabil la data solicitării;
• copie a unui document care să ateste ȋncadrarea ȋntr-una din categoriile de beneficiari ai legilor speciale mai sus menționate;
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
6. Persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
• act de identitate, valabil la data solicitării
• copie certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap;
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
7. Pentru bolnavii cu afecţiuni incluse ȋn Programele Naţionale de Sănătate (PNS) stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni:
• act de identitate valabil la data solicitării;
• adeverinţa medicală de includere ȋn PNS eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate (care trebuie să conțină și data includerii pacientului în PNS);
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
8. Pentru femeile gravide sau lăuze:
• act de identitate valabil la data solicitării,
• adeverinţa medicală emisă de medic familie/medic specialist privind vârsta sarcinii (în cazul femeilor gravide);
• copie certificat de naştere copil pentru lăuze;
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
9. Persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• act de identitate valabil la data solicitării;
• copie certificat de naştere copil;
• decizia emisă de Direcţia de Muncă, Familie și Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti
10. Persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate:
• adeverinţa emisă de instituţia ȋn grija căreia se află persoana.
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
11. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii:
• copie act de identitate valabil la data solicitării;
• decizia şi/sau adeverinţa eliberate/eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară 
12. Persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii:
• adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor din care să rezulte că ȋndeplinesc această condiţie
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
13. Pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:
• act de identitate valabil la data solicitării;
• adeverinţa eliberată de primaria de sector (D.G.A.S.P.C.) din care să rezulte că se ȋncadrează ȋn categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
14. Pentru persoanele care au calitatea de pensionari:
• act de identitate valabil la data solicitării;
• copie cupon mandat poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară sau decizia de pensionare pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei;
• copia deciziei asupra capacităţii de muncă;
• În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei
15. Persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni:
• adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor din care să rezulte că ȋndeplinesc această condiţie
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
16. Pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte:
• act de identitate valabil la data solicitării;
• dovada apartenenţei clerului monahal/ adeverinţa eliberată de unitatea de cult;
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
17. Pentru studenții- doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenționale didactice pe săptămână:
• act de identitate valabil la data solicitării,
• contractul ȋn baza căruia desfăşoară activităţi didactice ȋn limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe saptamână;
• adeverința eliberată de instituţia de ȋnvăţământ superior din care rezultă că are calitatea de student doctorand;
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
18. Persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști:
• adeverința eliberată de instituţia de învăţământ superior sau postliceal militar;
• Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)
19. Pentru persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art.180 din Codul fiscal:
 Nota: Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă declaraţia pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare — formular 604 și care îsi menţin în continuare opţiunea exercitată nu depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
• act de identitate valabil la data solicitării;   
• Declaraţia 604 sau Declaratia Unica-Formularul 212 inregistrat la ANAF ;
• dovada plăţii contribuţiei de sănătate emisă de ANAF/Trezorerie/Banca  (copie chitanţa, situaţie analitică, extras cont,ordin de plată) în conformitate cu declaraţia 604

Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.
20. Pentru persoanele persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoana juridica, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau venituri din alte surse, se disting două categorii:
a. Persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018), datorează CASS, având obligația depunerii declarației unice – formular 212 pana la 15 iulie 2018;

b. Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației unice și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.
• act de identitate valabil la data solicitării;
• Copie declaraţie 600 ȋnregistrată la ANAF sau Declaratia Unica Formular 212  - “Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate” emisă de ANAF pentru  anul in curs;
• dovada plăţii contribuţiei de sănătate emisă de ANAF/Trezorerie/Banca  (copie chitanţa, situaţie analitică, extras cont,ordin de plată) în conformitate cu declaraţia 600;

Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.
 Nota: Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit — formular 220, declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit — formular 221, declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate — formular 600, depuse la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul curent, sunt înlocuite cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, ce se va depune până la 15 iulie 2018.
21.  Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – formularul 224:
• Act identitate, valabil la data solicitarii;
• Copie declaratie 224 depusă la organul fiscal competent (ANAF), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul;
• Dovada plăţii contribuţiei de sănătate emisă de ANAF/Trezorerie/Banca (copie chitanţa, situaţie analitică,extras cont,ordin de plată);
 

 

 

MENȚIUNI:

Sunt asiguraţi art.222 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, în condițiile OUG 18 /2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:
• a) toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară;
• b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
• c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
• d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.
Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează:
• a) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau reşedinţă în România, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2)—(22), după caz;
• b) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu pierderea dreptului de şedere în România, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2)—(22), după caz;
• c) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), odată cu pierderea dreptului de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2)—(22), după caz;
• d) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d), odată cu pierderea calităţii de lucrător frontalier, precum şi în condiţiile art. 267 alin. (2) şi (22), după caz.

Străinii beneficiari ai unei forme de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
 a) de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 b) de la data depunerii declarației, în cazul persoanelor fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum și în cazul persoanelor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare."

Vă rugăm accesați linkul http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html pentru verificarea calității de asigurat înainte de a vă prezenta la ghișeu.

1. Actele de identitate valabile la data solicitării pentru cetățeni români/străini care au domiciliul sau rezidența în România, sunt: buletin de identitate cetățeni români, carte de identitate cetățeni români, carte de identitate provizorie cetățeni români, permis ședere temporară cetățeni străini, permis ședere permanentă cetățeni străini, certificat înregistrare cetățeni străini, carte de rezidență pentru membrii de familie cetățeni europeni, document de toleranță cetățeni străini, adeverință identitate cetățeni români/cetățeni străini etc.
2.  Absolvenţii de liceu sunt asiguraţi timp de 3 luni de zile după terminarea licelui,urmând ca după expirarea acestui termen să prezinte un document care atestă ȋnscrierea la o forma de ȋnvăţământ superior sau dovada plăţii contribuţiei de sănătate.
3.  Potrivit dispozițiilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 125/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ȋncepand cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
4.  În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana ȋmputernicită de către acesta va prezenta următoarele documente:
• copie Carte de identitate sau Buletin de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutaţia dacă este cazul) a/al persoanei ȋmputernicite sau
• copie Carte de identitate valabilă la data solicitarii sau Buletin de identitate valabil la data solicitării (pagina 2, 3, 4 si mutația) a/al beneficiarului direct
• declarație pe propria răspundere (ANEXA 3) a persoanei ȋmputernicite din care să rezulte că a fost împuternicită de către beneficiar pentru depunerea și/sau ridicarea unor documente.
5. În situaţii speciale, pentru stabilirea corectă a categoriei de asigurat, respectiv plăţii contribuţiei, personalul instituţiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante. De exemplu: carte de muncă/stagiu de cotizare CNPAS, adeverinţe de salariat/decizie de încetare activitate etc
6. În conditiile ȋn care ați fost validat ca persoană asigurată la CASMB si v-aţi inregistrat în evidentele ANAF cu obligații pentru asigurări sociale de sanatate, dar nu va mai regăsiţi asigurat urmare a interogării PIAS (http://www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html), este necesar să depuneţi/trimiteţi prin postă la CASMB, copii ale documentelor care atesta calitatea de asigurat - declaratiile 604,600 (insotite de documente de plata in perioada tranzitorie pana la depunerea declaratiei unice 212), sau declaratia unica 212, pe care să ȋnscrieţi, sub semnatură: Doresc ȋnregistrarea ȋn sistemul informatic.
7. Pentru ȋnscrierea ca asigurat  la CASMB se completează formularul  DECLARAŢIE DE ÎNSCRIERE CA ASIGURAT LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.
8. Documentele se depun la biroul de specialitate din Sediul Băneasa, Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București.
9. Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea sa într-o anumită categorie de asiguraţi.
10. Potrivit Ordin 1024/20.07.2017 - Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obţinut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi în cazul coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora.
 

Pentru evitarea aglomeraţiei de la ghisee, vă recomandăm să transmiteţi documentele prin serviciile poştale.

Fișiere atașate

20181106_ANEXA 1- cerere .docx 20181106_ANEXA 2-declaratie pe propria raspundere.docx 20181106_ANEXA 3- imputernicire.docx 20181106_ANEXA 4- declaratie venituri impozabile.docx 20181206_ANEXA 5 - MODEL ADEVERINTA DE SALARIAT ORDIN 1549.docx 20181106_DECLARATIE DE INSCRIERE LA CASMB CU ACORD ANEXA 6.docx 20180425_adeverinta PNS.docx