BASARAB FARM

Adresa: Bucuresti, str. Ceahlau nr.8, bl.27, sc.2, P, ap.48, sector 6

Telefon: 021.220.10.50

E-mail: basarabfarm@yahoo.com

MAP_CODE: