In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr 12 si 12 bis din data de 09.01.2020 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr 2023/2019/1/2020 privind modifimrca si completees anexei nr l la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale da Asigurari de Sanatate nr 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescricrea medicamentelor aferente denurnirilor comune intemationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fata contributie personala, pe baza de piescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale dc sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr 720/2008.

In acest sens, pc site-ul CNAS in sectiunea "informatii pentru fumizori - medicamente - protocoale terapeutice” au fost postate toate protocoale valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS ar 1301/500/2008, actualizate la zi.