In atentia tuturor furnizorilor de medicamente si materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, furnizorilor de servicii medicale de medicina dentara si furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu

 

          Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Giurgiu anunta furnizorii de medicamente si materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, furnizorii de servicii medicale de medicina dentara si furnizorii de dispozitive medicale ca, in perioada 03.08 - 14.08.2020, se va desfasura procesul de contractare pentru respectivele segmente medicale, conform prevederilor pct. 18 din Anexa 47 a Ordinului MS/CNAS nr. 1011/709/03.06.2020;

 

           Pentru  incheierea contractelor cu CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI GIURGIU, pana la data de 31.12.2020, furnizorii trebuie sa transmita electronic CAS Giurgiu, conform calendarului afisat, cererile tip de intrare in contract, listele preturilor de vanzare cu amanuntul si/sau sumelor de inchiriere pentru dispozitivele medicale prevazute in contract si documentele solicitate in vederea contractarii.

           Toate documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic si vor fi asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

 

             Conditiile de contractare pentru furnizorii de dispozitive medicale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare, respectiv Hotararea de Guvern nr. 140/2018 si Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 si Ordinul MS/CNAS nr. 1011/709/03.06.2020 pentru modificarea si completarea Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 si pentru stabilirea unor masuri in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2.

 

CALENDAR DE CONTRACTARE

 

 

            transmitere cerere si documente contractare                     03.08-06.08.2020

                                                                                        

           afisare liste dosare respinse                                                       06.08.2020

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei

 

           depunere contestatii                                                                    07.08.2020

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu intre orele 8.30-16.30 

      

           afisarea rezultatelor privind contestatiile                                 10.08.2020

                                                                                               la sediul CAS Giurgiu si pe pagina web a casei 

 

           incheiere contracte                                                                      11.08-14.08.2020

 

        

 

             NOTA