MODALITATEA

de prescriere, procurare şi decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

 

Art. 1. -   (1) Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă asiguraţilor pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate conform modelului de la anexa nr. 39 D la prezentul ordin, eliberată de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, în condiţiile prezentelor norme, numai ca o consecinţă a unei consultaţii raportate la casa de asigurări de sănătate. 
   (2) Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescripţia medicală trebuie să conţină denumirea şi tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale din anexa nr. 38 la ordin. Prescripţia medicală va conţine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescripţia medicală se află în relaţie contractuală şi numărul contractului. 
    Prescripţia medicală va fi întocmită în limita competenţei medicului prescriptor. 
   (3) Prescripţia medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însoţită de audiograma tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale autorizat şi evaluat care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta. Audiogramele conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate. 
   (4) Prescripţia medicală pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare - trebuie să fie însoţită de biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale autorizat şi evaluat, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Biometriile conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării. 
   (5) În cazul protezării membrului inferior, după o intervenţie chirurgicală, un asigurat poate beneficia înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie. În această situaţie medicul care face recomandarea va menţiona pe prescripţia medicală modul de protezare şi tipul protezei definitive. În situaţii speciale, pentru acelaşi segment anatomic medicul specialist poate prescrie o altă protezare care să cuprindă atât proteză provizorie cât şi proteză definitivă sau direct proteză definitivă. 
   (6) Pentru dispozitivele de protezare stomii în cazul pacienţilor cu stome permanente şi pentru dispozitive pentru incontinenţă urinară, în cazul pacienţilor cu incontinenţă urinară permanentă, medicul va menţiona pe prescripţia medicală "stomă permanentă" respectiv "incontinenţă urinară permanentă". 
   (7) Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar, recomandarea se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia se află înscris asiguratul, aflat în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate unde este în evidenţă şi asiguratul, în baza scrisorii medicale/bilet de ieşire din spital transmisă de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
    Prescripţia medicală va conţine în mod obligatoriu în acest caz şi numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul de specialitate, care a transmis scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital, se află în relaţie contractuală şi numărul contractului încheiat de către acesta sau reprezentantul legal; biletul de ieşire din spital va conţine obligatoriu şi explicit toate elementele prevăzute în modelul de scrisoare medicală. 
   (8) Prescripţiile medicale pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă trebuie să fie însoţite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea acestor dispozitive medicale, condiţii prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 38 la ordin. 
   (9) În prescripţia medicală se va menţiona obligatoriu că deficienţa organică sau funcţională nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă ori sportiv. În acest sens, se solicită o declaraţie a asiguratului pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv; declaraţia rămâne la medicul care întocmeşte prescripţia. 
   Art. 2. -   (1) Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, şi certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare. Documentele se pot transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă. 
   (2) Prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescripţiile medicale în care este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale sau cele care sunt eliberate de medicii de specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care reprezintă interesele unui furnizor de dispozitive medicale evaluat (reprezentant legal, asociat, administrator, angajat sau persoană care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală de exercitare a profesiei la furnizor). 
   (3) În situaţia pacienţilor cu stome permanente pentru obţinerea dispozitivelor de protezare stomii, prescripţia medicală pe care este completată menţiunea "stomă permanentă" se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată pentru un interval de maximum 12 luni consecutive. În situaţia pacienţilor cu incontinenţă urinară permanentă pentru obţinerea dispozitivelor de incontinenţă urinară, prescripţia medicală pe care este completată menţiunea incontinenţă urinară permanentă se depune împreună cu cererea la casa de asigurări de sănătate o singură dată, pentru un interval de maximum 12 luni consecutive. 
   Art. 3. -   (1) Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal. 
   (2) În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinaţie. Decizia se ridică de la casa de asigurări de sănătate de către beneficiar, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, sau se expediază prin poştă în maximum 2 zile de la emitere în cazul în care asiguratul solicită prin cerere. În situaţia în care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depăşirea fondului lunar aprobat se întocmesc liste de prioritate pentru asiguraţi, pe categorii de dispozitive medicale. În acest caz decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinaţie permite decontarea dispozitivului medical, în ordinea listei de prioritate, casa de asigurări de sănătate fiind obligată să transmită asiguratului prin adresă scrisă, expediată prin poştă, decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescripţiei medicale - numai pentru situaţiile în care se impune revizuirea prescripţiei. Modelul unic de decizie pentru aprobarea procurării unui dispozitiv medical este prevăzut în anexa nr. 39 A la ordin. 
   (3) Fiecare decizie, se emite pentru un singur dispozitiv medical şi se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de casa de asigurări de sănătate prin poştă sau care se ridica direct de la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la casa de asigurări de sănătate. La decizia care se transmite asiguratului sau care se ridică de către acesta se ataşează o copie a recomandării medicale. 
   (4) Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii şi incontinenţă urinară este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii şi incontinenţă urinară este însoţită de o anexă cu 3 taloane sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 39 B la ordin. 
   (5) În cazul protezelor pentru membrul inferior, casele de asigurări de sănătate pentru un singur dispozitiv medical emit decizii distincte pentru acelaşi tip de proteză pentru ambele etape de protezare (proteza provizorie şi proteza definitivă). Decizia pentru proteza definitivă, se emite, la solicitarea asiguratului, după minimum 3 luni de la data la care acesta a beneficiat de proteza provizorie. 
   (6) În cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguraţilor pe o perioadă nedeterminată sau determinată - prin închiriere, iar echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă se vor acorda pe o perioadă determinată prin închiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivelor medicale. Perioada de închiriere nu poate depăşi data la care încetează valabilitatea contractelor de furnizare de dispozitive medicale încheiate între casa de asigurări de sănătate şi furnizori. La încheierea contractelor, pentru dispozitivele medicale ce se acordă pentru o perioadă determinată, furnizorii prezintă lista cuprinzând tipurile de dispozitive şi numărul acestora pe fiecare tip. 
   (7) Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, respectiv maximum 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Pentru aparatele de ventilaţie noninvazivă decizia de aprobare este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală şi nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, după caz. Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante, aparatelor pentru administrarea continuă cu oxigen şi ventilaţie noninvazivă, este însoţită de o anexă cu 3 sau 12 taloane, după caz, corespunzător perioadelor lunare, pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 39 D la ordin. 
   (8) Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de către casa de asigurări de sănătate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (7). În cazul dispozitivului efectuat la comandă, furnizorul de dispozitive medicale înştiinţează casa de asigurări de sănătate despre primirea deciziilor de aprobare a acestor dispozitive medicale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora. 
   Art. 4. -   (1) Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comandă (inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comandă, asiguratul sau unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate şi prescripţia medicală. 
   (2) Asiguraţii care au decizii cu valabilitate pentru maximum 12 luni consecutive se pot adresa unui alt furnizor autorizat şi evaluat aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Asiguraţii vor menţiona în cererea înaintată casei de asigurări de sănătate că doresc schimbarea furnizorului de dispozitive medicale, cu precizarea denumirii furnizorului de dispozitive medicale la care vor să renunţe. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon al deciziei anterioare. 
   (3) În cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă decizia va fi însoţită de talonul corespunzător perioadei lunare aferente, urmând ca pentru fiecare perioadă lunară să predea aceluiaşi furnizor şi celelalte taloane, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2). 
   (4) Asiguraţii care au decizii pentru procurare dispozitive de protezare stomii (sistem stomic unitar sac stomic de unică utilizare) corespunzătoare poz. 1, pct. a1 de la categoria „2. Dispozitive pentru protezare stomii" de la anexa nr. 38 la ordin, după intrarea în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1, pct. a2 - a.8, pot beneficia de un alt tip de dispozitiv, cu excepţia celui de la poz. 1, pct. a1, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon al deciziei anterioare, care, după expirarea perioadei lunare aferente, va fi facturat la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei anterioare de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, şi anume cu preţul de referinţă prevăzut în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016. 
   Art. 5. -   Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării deficienţelor organice sau funcţionale în ambulatoriu, prevăzută în anexa nr. 38 la ordin, conform pachetului de servicii de bază, cuprinde termenele de înlocuire ale dispozitivelor medicale. Termenul de înlocuire începe să curgă din momentul în care asiguratul a beneficiat de dispozitivul medical. 
   Art. 6. -   (1) Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă nedeterminată se face de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. 
   (2) Decontarea dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă determinată se face de către casele de asigurări de sănătate, furnizorilor, la nivelul sumei de închiriere valabilă în momentul emiterii deciziei de aprobare pentru închirierea dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. 
   (3) În vederea decontării furnizorul de dispozitive medicale depune la casa de asigurări de sănătate, facturile însoţite, după caz, de: 
   - copia certificatului de garanţie - cu excepţia dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă determinată (prin închiriere) şi a dispozitivelor pentru care nu se emit certificate de garanţie dar au termen de valabilitate; 
   - declaraţie privind dispozitivele cu scopuri speciale pentru dispozitivele fabricate la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, 
   - audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către un furnizor de servicii medicale sau de dispozitive medicale autorizat şi evaluat. Audiogramele conţin numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi locul efectuării, dovada calibrării/etalonării anuale a audiometrelor utilizate; 
   - taloanele corespunzătoare perioadelor lunare, în original, pentru dispozitivele de protezare stomii, incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz, 
   - dovada verificării tehnice, după caz, în cazul închirierii unor dispozitive medicale care au fost utilizate, respectiv fotolii rulante şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă. 
   - confirmarea primirii dispozitivului medical expediat de către furnizor prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat şi primirea la domiciliu, se face sub semnătura beneficiarului sau a unuia dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit legal prin act notarial/act de reprezentare prin avocat, reprezentant legal - cu specificarea domiciliului la care s-a făcut livrarea, a actului de identitate - serie şi număr - sau, după caz, a paşaportului persoanei care semnează de primire, situaţii în care nu este necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate; furnizorul poate transmite casei de asigurări de sănătate confirmarea de primire a dispozitivului medical, primită de furnizor în format electronic - printată şi certificată de către furnizor cu sintagma "conform cu originalul"; pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, confirmarea primirii dispozitivului medical se depune/se transmite electronic (confirmarea printată şi certificată de către furnizor cu sintagma "conform cu originalul") la casa de asigurări de sănătate numai la acordarea dispozitivului medical, împreună cu primul talon corespunzător primei perioade lunare. 
    În situaţia în care dispozitivul medical se ridică de la furnizor de către beneficiar, confirmarea primirii dispozitivului medical în vederea decontării acestuia se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al beneficiarului/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul. 
    În situaţia în care ridicarea dispozitivului medical de la furnizor se face de către unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, împuternicit legal - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat, reprezentant legal -, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul acestuia. 
    În situaţia în care beneficiarul dispozitivului medical este titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la ridicarea dispozitivului medical de la furnizor va prezenta actul de identitate/paşaportul, după caz. 
   (4) Decontarea în cazul protezărilor pentru membrul superior şi/sau inferior se face după depunerea de către asigurat, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validată (confirmată) de medicul de specialitate. În cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă. 
   (5) În cazul protezelor pentru membrul inferior, după o intervenţie chirurgicală, dacă asiguratul beneficiază înaintea protezării definitive, de o proteză provizorie, decontarea se face pentru acelaşi furnizor, cumulat pentru ambele etape de protezare, până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al protezei. Pentru proteza provizorie valoarea decontată va fi până la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei de procurare, iar valoarea decontată pentru proteza definitivă reprezintă valoarea rămasă până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al protezei respective valabil în momentul emiterii deciziei de procurare a protezei definitive. Prin excepţie, în situaţia în care furnizorul care a efectuat protezarea provizorie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la data emiterii deciziei de procurare a protezei definitive acesta se poate adresa unui alt furnizor autorizat şi evaluat aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; decontarea protezei definitive se face în aceleaşi condiţii, respectiv până la nivelul de 125% al preţului de referinţă al protezei. 
   (6) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, a unui document de validare întocmit de către un medic de specialitate otorinolaringologie, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală şi vocală în câmp liber etc.), efectuate înainte şi după protezare. În cazul în care asiguratul, unul dintre membrii de familie cu grad de rudenie I şi II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal de acesta - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă. 
   (7) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale acordate beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, respectiv pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 
   (8) În cazul dispozitivelor medicale expediate de către furnizor prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat, factura în vederea decontării dispozitivului medical se întocmeşte în luna în care furnizorul a intrat în posesia documentului privind confirmarea de primire a dispozitivului medical. 
   (9) În cazul dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă determinata, prin închiriere, factura se întocmeşte după expirarea perioadei de valabilitate a talonului facturat. 
   Art. 7. -   (1) Pe toată perioada de închiriere a dispozitivului medical, furnizorul, care rămâne proprietarul dispozitivului medical, va monitoriza utilizarea acestuia, având obligaţia ca în cazul recuperării dispozitivului după încetarea perioadei de închiriere la termen/înainte de termen să anunţe în termen de 5 zile lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract. 
   (2) Casele de asigurări de sănătate decontează parţial suma de închiriere a dispozitivului medical (echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă) corespunzătoare perioadei lunare, proporţional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical, raportat la 30 de zile calendaristice. 
   (3) Pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, în situaţia în care există continuitate a termenelor de valabilitate a deciziilor şi a taloanelor corespunzătoare şi continuitate în utilizarea de către asigurat a dispozitivului medical acordat prin închiriere de acelaşi furnizor, decontarea dispozitivului medical se face începând cu data de valabilitate a deciziiilor ulterioare, respectiv a primului talon aferent acestor decizii. 
    Începând cu cel de al doilea talon, decontarea dispozitivului medical acordat prin închiriere se face cu prima zi de valabilitate a talonului având în vedere continuitatea dintre taloanele aceleiaşi decizii. 
   Art. 8. -   (1) Certificatul de garanţie predat de către furnizor asiguratului pentru dispozitivele care se acordă pe perioadă nedeterminată, trebuie să precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical (numele producătorului, numele reprezentantului autorizat al producătorului sau numele distribuitorului, după caz; tipul; numărul lotului precedat de cuvântul "lot" sau nr. de serie, după caz); data fabricaţiei şi, după caz, data expirării; termenul de garanţie. 
   (2) În cadrul termenului de garanţie asiguraţii pot sesiza furnizorul în legătură cu eventualele deficienţe ale dispozitivului medical care conduc la lipsa de conformitate a acestuia, dacă aceasta nu s- a produs din vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzător va fi asigurată şi suportată de către furnizor. 
   Art. 9. -   Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea organizaţiilor judeţene ale furnizorilor întâlniri cu furnizorii de dispozitive medicale pentru a analiza aspecte privind acordarea dispozitivelor medicale, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de dispozitive medicale măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.
 

 

 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE ÎN AMBULATORIU

 

A. PACHET DE BAZĂ PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU 
   1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Proteză auditivă   5 ani
  2 Proteză fonatorie a) Vibrator laringian 5 ani
  b) Buton fonator (shunt - ventile) 2/an
  3 Proteză traheală a) Canulă traheală simplă 4/an
  b) Canulă traheală Montgomery 2/an
 
   1.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda 2 proteze auditive dacă medicii de specialitate recomandă protezare bilaterală. 
   1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză auditivă înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare. 
   2. Dispozitive pentru protezare stomii

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 A. Sistem stomic unitar sac stomic de unică utilizare)****) a1) sac colector pentru colostomie/ileostomie 1 set/lună (30 bucăţi)
  a2) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare 1 set/lună (35 bucăţi)
  a3)sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare 1 set/lună (20 bucăţi)
  a4)sac colector special pentru colostomie/ileostomie cu evacuare 1 set*)/lună (40 bucăţi)
  a5)sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare cu adeziv convex 1set**)/lună (40 bucăţi)
  a6)sac colector pentru colostomie/ileostomie cu 1 set**)/lună (25 bucăţi)
  evacuare cu adeziv convex a7)sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare cu diametrul mai mare de 6 0 mm 1 set**)/lună (40 bucăţi)
  a8)sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm 1 set**)/lună (25 bucăţi)
  b)sac colector pentru urostomie 1 set/lună (15 bucăţi)
  2 B. Sistem stomic cu două componente a) pentru colostomie/ ileostomie (flanşă - suport şi sac colector) 1set***)/lună
  b) pentru urostomie (flanşă -suport şi sac colector) 1set***)/lună
 
   *) Se acordă pentru copiii cu vârsta până la 5 ani. 
   **) Se acordă pentru pacienţii care prezintă situaţii particulare sau complicaţii ale stomei - retracţia stomei, cicatrici peristomale, pliu abdominal voluminos, stomie pe baghetă, defecte parietale peristomale. 
   ***) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe suport şi 15 saci colectori. În situaţii speciale, la recomandarea medicului de specialitate, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de referinţă. 
   ****) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.
 
   2.1. Se va prescrie doar unul dintre tipurile de dispozitive de la sistemele A sau B, pentru fiecare tip (colostomie/ileostomie, respectiv urostomie). 
   2.2. Până la intrarea în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1 pct. a2 - a.8, se prescrie numai tipul de dispozitiv prevăzut la poz. 1 pct. a1, pentru care preţul de referinţă este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
    Începând cu data de intrării în vigoare a preţurilor de referinţă pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1 pct. a2 - a.8, nu se mai recomandă dispozitivul de la poz. 1 pct. a1. 
   2.3. Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie. 
   2.4. Pentru asiguraţii cu colostomie/ileostomie dublă, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda două seturi/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie. 
   2.5. Durata prescripţiei - pentru maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru pacienţii care nu au stome permanente şi de maximum 12 luni pentru pacienţii care au stome permanente. 
   3. Dispozitive pentru incontinenţă urinară

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Condom urinar   1 set*)/lună (30 bucăţi)
  2 Sac colector de urină***)   1 set*)/lună (6 bucăţi)
  3 Sonda Foley   1 set*)/lună (4 bucăţi)
  4 Cateter urinar**)   1 set*)/lună (120 bucăţi)
  5 Banda pentru incontinenţă urinară****)    
 
   *) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set. 
   **) Se recomandă numai pentru retenţie urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral la recomandarea medicului de specialitate neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare, oncologie şi chirurgie pediatrică, urologie, cu precizarea că pentru vezică neurogenă recomandarea se face numai de medicul de specialitate neurologie şi neurologie pediatrică. 
   ***) Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă şi nefrostomie bilaterală, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lună de saci colectori de urină. 
   ****) Se acordă o singură dată în viaţă.
 
   3.1. Pentru dispozitivele prevăzute la poz. 1 - 4, durata prescripţiei este pentru maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru pacienţii care nu au incontinenţă urinară permanentă şi de maximum 12 luni pentru pacienţii care au incontinenţă urinară permanentă. 
   4. Proteze pentru membrul inferior

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Proteză parţială de picior a) LISEFRANC 2 ani
  b) CHOPART 2 ani
  c) PIROGOFF 2 ani
  2 Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă SYME 2 ani
  3 Proteză de gambă a) convenţională, din material plastic, cu contact total 2 ani
  b) geriatrică 2 ani
  c) modulară 4 ani
  d) modulară cu manşon de silicon 4 ani
  4 Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi modulară 4 ani
  5 Proteză de coapsă a) combinată 2 ani
  b) din plastic 2 ani
  c) cu vacuum 2 ani
  d) geriatrică 2 ani
  e) modulară 4 ani
  f) modulară cu vacuum 4 ani
  g) modulară cu manşon de silicon 4 ani
  6 Proteză de şold a) convenţională 2 ani
  b) modulară 4 ani
  7 Proteză parţială de bazin hemipelvectomie a) convenţională 2 ani
  b) modulară 4 ani
 
   4.1. Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie. 
   4.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare. 
   4.3. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4. 
   4.4 Proteza de coapsă modulară cu manşon de silicon şi proteza de gambă modulară cu manşon de silicon se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice. 
   5. Proteze pentru membrul superior

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Proteză parţială de mână a) funcţională simplă 2 ani
  b) funcţională 2 ani
  c) de deget funcţională simplă*) 2 ani
  2 Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii a) funcţională simplă 2 ani
  b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
  c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
  d) funcţională acţionată mioelectric 8 ani
  3 Proteză de antebraţ a) funcţională simplă 2 ani
  b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
  c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
  d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie pasivă 8 ani
  e) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie activă 8 ani
  4 Proteză de dezarticulaţie de cot a) funcţională simplă 2 ani
  b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
  c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
  d) funcţională atipic electric 8 ani
  e) funcţională mioelectrică 8 ani
  5 Proteză de braţ a) funcţională simplă 2 ani
  b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
  c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
  d) funcţională atipic electric 8 ani
  e) funcţională mioelectrică 8 ani
  6 Proteză de dezarticulaţie de umăr a) funcţională simplă 2 ani
  b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
  c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
  d) funcţională atipic electric 8 ani
  e) funcţională mioelectrică 8 ani
  7 Proteză pentru amputaţie inter-scapulo-toracică a) funcţională simplă 2 ani
  b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
  c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
  d) funcţională atipic electric 8 ani
 
   *) se acordă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 18 ani cu malformaţii congenitale.
 
   5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare. 
   5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4. 
   6. Orteze 
   6.1. pentru coloana vertebrală

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Orteze cervicale a) colar 12 luni
  b) Philadelphia/Minerva 12 luni
  c) Schanz 12 luni
  2 Orteze cervicotoracice   12 luni
  3 Orteze toracice   12 luni
  4 Orteze toracolombosacrale a) orteză toracolombosacrală 12 luni
  b) corset Cheneau 12 luni
  c) corset Boston 12 luni
  d) corset Euroboston 12 luni
  e) corset Hessing 12 luni
  f) corset de hiperextensie 12 luni
  g) corset Lyonnais 12 luni
  h) corset de hiperextensie în trei puncte ptr. scolioză 12 luni
  5 Orteze lombosacrale a) orteză lombosacrală 12 luni
  b) lombostat 12 luni
  6 Orteze sacro-iliace   12 luni
  7 Orteze cervicotoraco- lombosacrale a) corset Stagnara 2 ani
  b) corset Milwaukee 12 luni
 
    Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.2. pentru membrul superior

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Orteze de deget   12 luni
  2 Orteze de mână a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare 12 luni
  b) dinamică 12 luni
  3 Orteze de încheietura mâinii - mână a) fixă 12 luni
  b) dinamică 12 luni
  4 Orteze de încheietura mâinii - mână - deget fixă/mobilă 12 luni
  5 Orteze de cot cu atelă/fără atelă 12 luni
  6 Orteze de cot - încheietura mâinii - mână   12 luni
  7 Orteze de umăr   12 luni
  8 Orteze de umăr - cot   12 luni
  9 Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână a) fixă 12 luni
  b) dinamică 12 luni
 
   6.2.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.2.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   6.3. pentru membrul inferior

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Orteze de picior   12 luni
  2 Orteze pentru gleznă - picior fixă/mobilă 12 luni
  3 Orteze de genunchi a) fixă 12 luni
  b) mobilă 12 luni
  c) Balant 2 ani
  4 Orteze de genunchi - gleznă - picior a) orteză de genunchi-gleznă - picior 12 luni
  b) pentru scurtarea membrului pelvin 2 ani
  5 Orteze de şold   12 luni
  6 Orteze de şold - genunchi   12 luni
  7 Orteze de şold - a) orteză de şold - genunchi 12 luni
    genunchi - gleznă - picior - gleznă - picior  
  b) coxalgieră (aparat) 2 ani
  c) Hessing (aparat) 2 ani
  8 Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii a) ham Pavlik *
  b) de abducţie *
  c) Dr. Fettwies *
  d) Dr. Behrens *
  e) Becker *
  f) Dr. Bernau *
  9 1 Orteze corectoare de statică a piciorului 1 a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv 6 luni
  b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 6 luni
  c) Pes Var/Valg 12 luni
 
   6.3.1. Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şi c) se prescriu numai perechi. 
   6.3.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.3.3. Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii (*) se pot acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare. 
   6.3.4. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   7. Încălţăminte ortopedică

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Ghete a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
  b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
  c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
  d) cu arc cu numere mai mari de 23,5 6 luni
  e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
  f) amputaţii de metatars şi 6 luni
  falange cu numere mai mari de 23,5  
  g) scurtări de până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
  h) scurtări de până la 10 cm, l cu numere mai mari de 23,5 6 luni
  i) scurtări peste 10 cm, cu l numere până la 23 inclusiv l 6 luni
  j) scurtări peste 10 cm, cu l numere mai mari de 23,5 6 luni
  2 Pantofi a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv l 6 luni
  b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
  c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 l inclusiv l 6 luni
  d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de l 23,5 6 luni
  e) scurtări de până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv l 6 luni
  f) scurtări de până la 8 cm, l cu numere mai mari de 23,5 6 luni
  g) scurtări peste 8 cm, cu l numere până la 23 inclusiv l 6 luni
  h) scurtări peste 8 cm, cu l numere mai mari de 23,5 6 luni
 
   7.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă pereche de încălţăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordarea ultimei perechi. 
   7.2. Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi. 
   7.3. Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric. 
   8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Lentile intraoculare*) a) ptr. camera anterioară  
  b) ptr. camera posterioară  
 
   *) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puţin 6 luni.
 
   9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL*) TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen**) concentrator de oxigen  
  2 Aparat de ventilaţie noninvazivă***) aparat de ventilaţie  
 
   *) Aparatele se acordă numai prin închiriere. 
   **) Aparatele de administrare continuă cu oxigen se acordă numai prin închiriere pentru următoarele afecţiuni: 
    Oxigenoterapie de lungă durată - durata administrării cotidiene este >/= 15 ore/zi 
    Indicaţii: 
   a. pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică, cu hipoxie severă/gravă în repaos pentru: 
   a.1 BPOC - definit prin spirometrie cu VEMS/CVF mai mică de 70% - cu una din condiţiile: 
   - PaO2 < 55 mmHG (sau Sat O2 < /= 88%), măsurată la distanţă de un episod acut 
   - PaO2 55 - 59 mmHG (sau Sat O2 < 90%) măsurată la distanţă de un episod acut şi unul din semnele clinice de cord pulmonar cronic, semne clinice de hipertensiune pulmonară, poliglobulie (Ht > 55%) 
    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav. 
    Medici curanţi care fac recomandarea: 
   - pneumologi care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale 
   a.2 alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă, cu una din condiţiile: 
   - pentru sindromul obstructiv PaO2 < 60 mmHG (sau sat O2 < 90%) 
   - pentru sindromul restrictiv, capacitatea pulmonară totală < /= 60% din valoarea prezisă sau factorul de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară (Dlco < 40% din valoarea prezisă şi PaO2 < 60 mmHG (sau sat O2 < 90%) în repaus sau la efort 
    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav. 
    Medici curanţi care fac recomandarea 
   - pneumologi, cardiologi, oncologi şi pediatri, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale. 
   ***) Aparatele de ventilaţie noninvazivă se acordă numai prin închiriere pentru următoarele afecţiuni: 
   - boală toracică restrictivă (scolioza gravă, pectus excavatum - stern înfundat, pectus carinatum - torace în carenă, boala Bechterew, deformarea postoperatorie sau posttraumatică, boala pleurală restrictivă) 
   - boală neuromusculară 
   - fibroza chistică 
    Pentru boala toracică restrictivă şi boala neuromusculară, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos: 
   - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 45 mm Hg 
   - hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 50 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii 
   - normocapnie diurnă cu creşterea nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea diurnă, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie 
    Pentru fibroza chistică, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, la pacient trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos: 
   - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg 
   - hipercapnie nocturnă cu PaCO2 >/= 65 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii 
   - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 60 mm Hg şi creşterea nocturnă a nivelului PTCO2 cu >/= 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie 
   - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 >/= 55 - 60 mm Hg şi cel puţin 2 exacerbări acute cu acidoză respiratorie care au necesitat spitalizare în ultimele 12 luni 
   - ca urmare directă a unei exacerbări acute care necesită ventilaţie invazivă sau neinvazivă, dacă valoarea PaCO2 > 55 mm Hg persistă chiar şi după stabilizarea stării. 
    Durata prescripţiei este de maximum 90/91/92 de zile în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav. 
    Medici curanţi care fac recomandarea: 
   - medici pneumologi cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie, în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titrare CPAP/BiPAP şi în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilaţie non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale; 
   - medici cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale. 
   10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1. Inhalator salin particule uscate de sare cu flux automat de aer sau oxigen*)   12 luni
  2. Nebulizator**) Nebulizator cu compresor**) 5 ani
 
   *) Se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă/bronşiolită, la recomandarea medicului pediatru. Dispozitivul include şi sistemul de eliberare automată. 
   **) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, la recomandarea medicului pneumolog şi pediatru;
 
   11. Dispozitive de mers

 
 
         
  NR. CRT. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Baston   3 ani
  2 Baston cu trei/patru picioare 3 ani
  3 Cârjă a) cu sprijin subaxilar din lemn 1 an
  b) cu sprijin subaxilar metalic ă 3 ani
  c) cu sprijin pe antebraţ metalic ă 3 ani
  4 Cadru de mers   3 ani
  5 Fotoliu rulant perioadă nedeterminată**)  
  a) cu antrenare manuală/ electrică 3 ani
  b) triciclu pentru copii 3 ani
  perioadă determinată*)  
  a) cu antrenare manuală / electrică  
  b) triciclu pentru copii  
 
   *) se acordă prin închiriere
 
    Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga- dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 
   12. Proteză externă de sân

 
 
         
  NR. crt. DENUMIREA DISPOZITIVULUI MEDICAL TIPUL TERMEN DE ÎNLOCUIRE
  C1 C2 C3 C4
  1 Proteză externă de sân şi accesorii (sutien)   3 ani
 
   NOTĂ:  

Se acordă pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale - mastectomie totală; se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4. 

    Medici curanţi care fac recomandarea: chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă şi oncologie medicală.
 
   B. Pachetul de servicii pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului economic european/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii 
   1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele prevăzute la lit. A din prezenta anexă. 
   2. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, se acordă dispozitive medicale în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv dispozitivele medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.