Având în vedere:

- prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 362/2020 pentru prelungirea până la data de 31.12.2020 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare,
-  prelungirea până la 31.12.2020 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicxare în anul 2018 a prevederilor HG nr. 140/2018 , cu modificări şi completări.

 În temeiul actelor normative sus menționate cât și în conformitate cu precizările CNAS cuprinse în adresa nr. P4794/13.05.2020, Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița încheie pentru perioada 15 mai - 31 decembrie 2020, acte adiţionale la contractele aflate în derulare în anul 2020 - pentru prelungirea - prin acordul părților a termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

  Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative sus menționate cât și a celorlalte acte normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.

  Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru perioada 15.05.2020-31.12.2020 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2020.
   
 
CONDUCEREA   CAS  DÂMBOVIȚA