ANUNȚ

CALENDAR DE CONTRACTARE IULIE 2019

 

         Având în vedere:

 

Aducem la cunoștință furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale următoarele:

 

Pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care doresc să intre în relație contractuală cu CAS Constanța, contractele pentru anul 2019 se încheie pentru perioada 01.08.2019 - 31.12.2019. Activitatea se va desfașura conform prevederilor art. 196 din Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a stabilit următorul calendar pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, (calendar aplicabil pentru toate domeniile de asistență medicală) – sesiunea iulie 2019:  

 

◊ 21.06.2019

◊ 01.07.2019 – 03.07.2019

◊ 04.07.2019 – 08.07.2019

 

◊ 09.07.2019

◊ 10.07.2019

◊ 12.07.2019

◊ 29.07.2019 – 31.07.2019

◊ 31.07.2019

 

Precizăm că opisurile cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală se regăsesc pe site-ul instituției www.cnas.ro/casct, la secțiunea “ Informații pentru furnizori”.

 

 

Documentele necesare încheierii contractelor, se transmit numai în format electronic la adresele de  e-mail comunicate, documente asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la incheierea contractelor, cu excepția documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu semnătură electronică extinsă.

 

CAS Constanța