Vă reamintim că, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020:

 

1.  Instituţiile şi autorităţile publice aşa cum sunt definite la art. 1, alin (2) din Legea finanţelor publice 500/2002, cu finanţare din :

a) bugetul de stat;

b) bugetulul asigurărilor sociale de stat;  

c) bugetele fondurilor speciale;  
d) bugetul trezoreriei statului;  
e) bugetele instituţiilor publice autonome;  
f)  bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;
g) bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;  
h) bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice;
i) bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

 

2.    Instituţiile şi autorităţile publice aşa cum sunt definite la art. 2, alin (1), pc. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006:

instituţii publice locale - denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora;

   Au obligaţia respectării prevederilor legale precizate mai jos:

            “Prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19”.

-      Pct. 5 din Ordinul nr. 633 din 16 aprilie 2020 pentru completarea  art. 78^1, pct. 19 din  Normelor  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017;

     (Pct.19)   În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit art. 64 alin. (2), de către instituţiile prevăzute la art. II din OUG nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, nu se cuprind sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituţionalizată sau la o locaţie declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, şi care au fost suportate integral de către aceste instituţii."
 

 Urmare celor prezentate mai sus, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, instituţiile publice precizate la pct. 1 şi 2 suportă integral indemnizaţiile de concedii medicale pentru carantină de care beneficiază personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID  - 19.

 În cererile de recuperare nu se cuprind sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină instituţionalizată sau la o locaţie declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu.