DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATILOR, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizata (septembrie 2020):


Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare.


Asiguraţii au următoarele drepturi:
    - să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

- să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
  - să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;
 - să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
  - să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
  - să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
  - să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
  - să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
  - să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
  - să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
  - să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
  - să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive;
  - să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
  - să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
  - să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
  - să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

 

Asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului

naţional unic de asigurări sociale de sănătate decontate de casele de asigurări de

sănătate (se aplică începând cu data de 1 aprilie 2021) .

 

Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări (se aplică începând cu data de 1 aprilie 2021).
 

Prin contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asiguraţii plătesc contribuţie personală, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum şi procedura de stabilire a nivelului contribuţiei personale (se aplică începând cu data de 1 aprilie 2021).
 

Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 nprivind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
 

Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de specialitate în unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii.


Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile anterior enumerate sunt următoarele:
  - să se înscrie pe lista unui medic de familie;
  - să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
  - să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
  - să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
  - să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
  - să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
  - să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
  - să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.


  Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.


Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.
 

La cerere, casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată comunică în termen de 45 de zile persoanei asigurate sau reprezentantului legal al acesteia, după caz, lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu precizarea contravalorii acestora, a furnizorilor care le-au efectuat/eliberat, precum şi a datei efectuării/eliberării acestora.
 

Lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, va putea fi accesată de asigurat şi prin intermediul dosarului electronic al pacientului.
 

CNAS efectuează, anual sau ori de câte ori este cazul, analize, studii şi prelucrări de date în scopul transparentizării modului în care serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale sunt decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 

Asiguraţii vor aduce la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate în evidenţele căreia figurează orice modificare referitoare la datele lor de identitate, respectiv orice modificare referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați.