CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI CLUJ
Str. Constanta nr. 5, 400158 Cluj-Napoca, Judetul Cluj
Cod fiscal: 11324762
Tel. 0264-407.100; 0264-407.130; Fax: 0264-530597
E-mail: farmacisti@cascluj.ro     website: www.cascluj.ro

TELEFONUL ASIGURATULUI: 0800 800 974

 

Nr.  58666 din 14.12.2018

 

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

 

Având în vedere:

- Prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- prelungirea până la 31.03.2019 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare,

-  prelungirea până la 31.03.2019 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului CNAS nr. 397/836/2018,

- Adresa C.N.A.S. nr. RV 8519/13.12.2018, înregistrată la C.A.S. Cluj cu nr. 58564/14.12.2018,

            1. În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, pentru lunile ianuarie – martie 2019, C.A.S. Cluj încheie acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, privind prelungirea valabilității acestora până la data de 31.03.2019, cu condiția  îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

2. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (H.G. nr 140/2018 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018.

3. Prelungirea valabilităţii până la data de 31.03.2019 a contractului se operează doar în situaţia în care toate documentele a căror valabilitate expiră până la data de 31.12.2018, se vor depune la C.A.S. Cluj până la data de 18.01.2019. În cazul în care după această dată se constată încetarea valabilităţii unor documente de eligibilitate, nerespectându-se astfel condiţiile de valabilitate şi continuitate obligatorii pentru a putea susţine continuarea raporturilor contractuale pe trimestrul I 2019, contractul se va considera încetat de drept de la data de 01.01.2019.

4. Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru lunile ianuarie – martie 2019 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2018 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2019.

 

    CONDUCEREA C.A.S. CLUJ