ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

 

Având în vedere:

 

1. În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale pentru lunile ianuarie – martie 2021, C.A.S. Cluj încheie acte adiţionale la contractele aflate în derulare in anul 2020 pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, privind prelungirea valabilităţii acestora până la data de 31.03.2021, cu condiţia îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

 

2. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (H.G. nr 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare).

 

3. Prelungirea valabilităţii până la data de 31.03.2021 a contractului se operează doar în situaţia în care toate documentele a căror valabilitate expiră până la data de 31.12.2020, se vor  transmite la  C.A.S. Cluj până la data de 20.01.2021. În cazul în care după această dată se constată încetarea valabilităţii unor documente de eligibilitate, nerespectându-se astfel condiţiile de valabilitate şi continuitate obligatorii pentru a putea susţine continuarea raporturilor contractuale pe trimestrul I 2021, contractul se va considera încetat de drept de la data de 01.01.2021; activitatea furnizata pe parcursul lunii ianuarie nu va fi decontata de catre CAS Cluj.

 

4. Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, dispozitivelor medicale,contractate în lunile ianuarie – martie 2021 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2021.