Având în vedere:

- prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare,

-  prelungirea până la 30.06.2019 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicxare în anul 2018 a prevederilor HG nr. 140/2018 prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 442/290/2019,

             În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, C.A.S. Braşov încheie acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, având ca obiect prelungirea valabilității acestora până la data de 30.06.2019, cu condiția  îndeplinirii de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia (documente, condiţii de eligibilitate, etc.).

 Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (H.G. nr 140/2018 cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018, c u modificări şi completări..

 Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru lunile aprilie – iunie 2019 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2018 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul FNUASS pentru anul 2019.

 

CONDUCEREA   CAS BRAŞOV