IN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE

 

         Vă aducem la cunoştinţă prelungirea până la data de 31.03.2018 a termenului de aplicare a prevederilor Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139 /2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare .
Având în vedere :
- prevederile art. 259 din Legea 95/2016 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prelungirea până la 31.03.2018 a termenului de aplicare a prevederilor Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinului nr.196/139/2017
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii,
- adresa CNAS nr. LM 11.081/21.12.2017 privind prelungirea contractelor până la 31.03.2018 ;

         Până la data de 29.12.2017 CAS Brasov încheie pentru lunile ianuarie-martie 2018 acte adiţionale la contractele derulate de acestea în anul 2017 pentru furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia ( documente, condiţii de eligibilitate ,etc ).
       Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale (HG 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare) .

     Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale contractate în lunile ianuarie–martie 2018 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2017 se va face din sumele alocate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2018.


Vă mulţumim pentru colaborare

CONDUCEREA CAS BRASOV