Reşedinţa într-un alt stat membru decât statul membru competent

              Persoana asigurată sau membrii familiei acesteia care își au reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurate în temeiul legislației menționate.

FORMULARUL S 1

Permite inscrierea detinatorului si/sau a familiei detinatorului pentru asistenta medicala in cazul in care acesta/acestia locuiesc intr-un stat UE/SEE si CONFEDERATIA ELVETIANA dar este/sunt asigurat/asigurati in alta tara.

Formularul se elibereaza pentru o singura persoana NU pentru toata familia.

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. E 106/S1

Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent

Acest formular se adresează lucrătorilor salariaţi sau independenţi, precum şi membrilor familiilor lor care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 106 se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E 106 se elibereaza şi studenţilor, -  în cazul studentului in Romania pe perioada de efectuare a studiilor pe baza de bursa in alt stat UE/SEE/CE - recunoscute fiind bursele ERASMUS.

Persoanele care solicită formularul E 106 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a)copie de pe cartea / buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere;

b)dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European si Confederatia Elvetiana decât statul competent + traducere autorizata;

c) dovada că isi va continua studiile în statul de reşedinţă, în cazul studentului;

d) formularul A1 /A2

e)dovada că persoana respectivă nu este asigurată potrivit legislaţiei statului de reşedinţă.

f) contract de detaşare, contract de muncă

g) dovada calităţii de asigurat

2. E 109/S1

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor

Acest formular se adresează membrilor familiei lucrătorului salariat sau independent care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU sau al Spaţiului Economic European si Confederatia Elvetiana.

Formularul E 109 este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele care solicită formularul E 109 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a)copie de pe cartea / buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, pentru membrii de familie;

b)dovadă că membrii de familie au reşedinţa în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European decât statul de reşedinţă al lucrătorului sau statul competent + traducere autorizata;

c)dovada calităţii de asigurat a lucrătorului.

d) act de identitate al lucratorului

e) certificat de casatorie

3. E 120/S ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTATIILE IN NATURA PENTRU SOLICITANTII DE PENSIE SI MEMBRII FAMILIEI LOR
  • Cerere
  • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
  • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
  • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASJBrașov - original
  • Copie cerere pensionare inregistrata
  • Dovada de sedere + traducere autorizata
4. E 121/S1

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora şi actualizarea listelor

Acest formular se adresează pensionarilor şi mebrilor familiei care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

Formularul E 121este eliberat pentru a permite atât titularului de pensie sau de rentă, cât şi membrilor familiei acestuia, fie că îşi au sau nu reşedinţa împreună cu acesta, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală sau maternitate, acordate în numele instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele care solicită formularul E 121 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

- copie de pe cartea de identitate / buletinul de identitate

- copie de pe decizia de pensionare de virsta sau decizia de pensionare de boala;

- dovada reşedinţei pe teritoriul altui stat membru, pentru solicitantul de pensie şi membrii de familie + traducere autorizata

- notificare + declaratie eliberate de catre casa Judeteana de pensii in cazul pensionarilor cu pensii mai mari de 740 lei

 

 

 

 

NOTĂ:

În cazul în care pentru depunerea/ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta urmăroarele documente:

 

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.