CATEGORII DE ASIGURAŢI şi DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE privind dobândirea calităţii de asigurat în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 şi ale Ord.581/2014

I. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE, FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI

• Copii în vârstă de până la 18 ani
o Act de identitate sau certificat de naştere, după caz, valabil la data solicitării;

• Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Adeverinţă, valabilă, eliberată de instituţia de învăţământ;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile;

 

• Studentul-doctorand care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână şi nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Adeverinţă, valabilă, eliberată de instituţia de învăţământ din care să rezulte că are calitatea de student-doctorand;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă sau alte venituri impozabile;
o Contractul în baza căruia desfăşoară activităţi didactice în limita a 4-6 ore;

• Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă;
o Document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;

• Persoanele cu handicap
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Certificat de încadrare într-un grad de handicap;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

• Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate (coasiguraţii salariaţilor vor dobândi această categorie în baza declaraţiei unice depusă lunar de către angajator)
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătorie cu persoana asigurată, respectiv certificat de căsătorie (pentru soţ, soţie) sau certificat de naştere (pentru părinţi), după caz;
o Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii;

• Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai OUG 105/1999, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin.(1) lit.b) pct.1 Legea 341/2004
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Document doveditor (legitimaţie, adeverinţă etc.) privind încadrarea în această categorie de persoane;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale;

• Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Adeverinţă medicală pentru femeile însărcinate;
o Certificat de naştere al copilului – pentru lăuze;
o Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;

• Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;

NOTĂ: În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2) din Legea 95/2006: " Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile calendaristice medicul de familie şi CAS despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contribuţiei.".

II. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE, CU PLATA CONTRIBUŢIEI DIN ALTE SURSE

• Persoane care satisfac serviciul militar în termen
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Act doveditor al calităţii de militar în termen;

Persoanele care se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă înconformitate cu OUG 158/2005
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Certificat medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist;

• Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Decizia emisă de DMPSS;

• Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj venit lunar de completare sau plăţi compensatorii
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Decizia şi/sau adeverinţa eliberată/eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară;

• Persoanele care sunt returnate sau expulzate, precum şi cele care sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii
o Adeverinţă eliberată de instituţiile din subordinea M.A.I. din care să rezulte că se află în această situaţie;

• Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
o Adeverinţă eliberată de primăria localităţii de domiciliu din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social;

• Persoanele care au calitatea de pensionari
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont curent personal, din luna anterioară, sau decizia de pensionare, după caz, pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei, decizia asupra capacităţii de muncă;
o Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii;

• Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109, 110, 124 şi 125 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate
o Adeverinţă emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana;

• Personalul monahal al cultelor recunoscute
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
o Adeverinţă eliberată de unităţile de cult;


III. CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE, CU PLATA CONTRIBUŢIEI

 

• Persoanele care realizează venituri din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Adeverinţa de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr.2 la Ord.281/2014;

• Persoane fizice cu venituri impozabile
o Act de identitate valabil la data solicitării;
o Document justificativ că a început plata contribuţiei în condiţiile legii;

• Cetăţeni străini şi apatrizi care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România, cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care au solicitat şi obţinut dreptul de rezidenţă în România, persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate
o Document de identitate valabil la data solicitării (carte de identitate, permis de şedere);
o Document justificativ că a început de plata contribuţiei în condiţiile legii;

• Lucrătorii migranţi care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele cu care România are încheiate acorduri de securitate socială
o Act de identitate (Carte de identitate, Certificat de înregistrare, Permis de şedere) valabil la data solicitării;
o Formular european care îi deschide dreptul la prestaţii emis de statul membru UE/SEE al cărui asigurat este;

NOTĂ: În condiţiile în care persoanele beneficiare ale adeverinţei de asigurat (eliberată de către casa de asigurări de sănătate) nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile în baza cărora au beneficiat de asigurarea socială de sănătate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse, valabilitatea documentului prevăzut încetează de drept de la acea dată.