Precizări privind

pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare

 

Potrivit prevederilor art.7, litera (c), pct 2, art.24, litera (a),pct2, art.42, litera(a), pct 2, art.59, litera(a), pct 2, art.74, litera(a), pct 2, art. 92, alin. 1, litera(a), pct 2 și art.141, litera(a), pct 2 din anexa 2 la hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale pentru anii 2018-2019,cu modificările și completările ulterioare,

 

„Informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală.”

 

Având în vedere cele prezentate mai sus , Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, transmite machetele pentru afișarea de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Bihor pentru:

 

Furnizorii de servicii medicale au obligația de a afișa aceste informații pe suport de hârtie sau sisteme de afișaj digital la sediu, precum și pe pagina web proprie.                                

 

                                                          

                                         Conducerea CAS Bihor

 

Fișiere atașate

CAS_afisare pachet de servicii_august2019.xlsx Precizari privind pachetele de servicii medicale.pdf