Avand in vedere prevederile H.G. nr.252, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

 

INFORMARE PRIVIND PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR PE PERIODA STARII DE URGENTA

 

 

Medicii specialisti

 

H.G. nr.252

Art. 5. (3) Pe perioada stării de urgență:

3. Pentru medicamentele notate cu (**), (**1), (**1Ω) și (**1 β) in Lista de medicamente aprobatăprin Hotărârii Guvernului nr 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, prescrierea se realizează în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 13. (1) Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.

 

Ordinul nr.539/437/31.03.2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 , pentruprorogarea unor termene, și pentru stabilirea unor măsuri in domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, prevede :

Art. 7 .

(1) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei, prescrierea se realizează astfel:

a) Pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contracte cost –volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost initiat anterior instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei sau în perioada stării de urgenta, în situația în care medicul de specialitate prevăzut in protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare,  se afla în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripția medicală in continuare, prescrierea în continuare a medicamentelor se poate face de către un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice sau de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în vederea asigurării continuităţii tratamentului.

b)Pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contracte cost-volum- rezultat, pentru care tratamentul a fost initiat anterior instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei sau in perioada starii de urgenta, prescrierea se realizează astfel:

1. Pentru pacientul adult prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infecțioase aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialitatile mai sus mentionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripția medicală, aceasta va fi emisă de un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

2. Pentru pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi <18 ani, prescrierea se face în continuare de medicul de specialitate pediatrie cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate gastroenterologie pediatrică și medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare. În situaţia în care medicul din specialităţile mai sus menţionate este în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripția medicală, prescripţia medicală va fi emisă de un medic în specialitatea pediatrie din ambulatoriul de specialitate pentruspecialitățile clinice aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

c) Inițierea pe perioada stării de urgență a tratamentului cu medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, atat pentru pacienții adulți cât și pentru pacienții adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 şi <18 ani, indiferent de domiciliul acestora, se efectuează doar de către medicii de specialitate aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

d) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României, pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost volum rezultat, eliberarea medicamentelor se va realiza conform unei proceduri elaborată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate care va fi publicată pe pagina proprie de web, la adresa www.cnas.ro.

(2) Pentru pacienții cu boli cronice aflați in tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) si (**1Ω) in Lista de medicamente aprobata prin HG nr 720/2008 cu modificările si completările ulterioare, pentru care, în vederea continuării tratamentului specific sunt necesare evaluări medicale periodice, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul nr. 1301/500/2008 cu modificările si completările ulterioare, și evaluările sunt programate in perioada stării de urgență, aceste medicamente se prescriu în continuare în baza ultimei evaluări medicale care își prelungește valabilitatea pentru încă 3 luni.

(3) Pentru medicamentele notate cu (**1) si (**1Ω), medicul care continuă prescrierea în condițiile menționate la alin.,(2) va completa și va valida in PIAS formularul specific în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

(4)Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisa prin mijloace de comunicare electronica