Avand in vedere prevederile H.G. nr.252, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanatatii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

 

INFORMARE PRIVIND PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR PE PERIODA STARII DE URGENTA

 

Medicii de familie

 

Listele A, B, C1, C3, D   -  Prescrierea în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare ale Contractului cadru – HG nr.140/2018

 

H.G. nr.252Art. 5. (3) Pe perioada stării de urgență:

1. Medicii de familie eliberează prescripție medicală în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, fără a mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale. Medicul de familie inițiază tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emisă de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente aprobată prin Hotărarea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate,cu modificările si completările ulterioare.

 

Ordinul nr.539/437/31.03.2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 , pentruprorogarea unor termene, și pentru stabilirea unor măsuri in domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Art. 7 .

(1) Pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pe perioada starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei, prescrierea se realizează astfel:

a) Pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contracte cost –volum-rezultat, pentru care tratamentul a fost initiat anterior instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei sau în perioada stării de urgenta, în situația în care medicul de specialitate prevăzut in protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare,  se afla în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripția medicală in continuare, prescrierea în continuare a medicamentelor se poate face de către un medic în specialitatea medicină internă din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice sau de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în vederea asigurării continuităţii tratamentului.

(4)Prescripţia medicală cu regim special utilizată pentru preparatele stupefiante şi psihotrope nu poate fi transmisa prin mijloace de comunicare electronica

 

Lista C2   -   Prescrierea în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare ale H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare -

 H.G. nr.252 Art. 5. (3) Pe perioada stării de urgență:

2. Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli

cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului -

scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru

medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii

specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărarea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor naționale de  sănătate publică și curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, în condițiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.

Ordinul 438/31.03.2010,  privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen prevede la Art.IV (3)

“Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru bolnavii inclusi in cadrul programelor nationale de sanatate curative, cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavului - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele care erau prescrise de către medicii

specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărarea Guvernului nr.720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.”