COMUNICAT

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI  pentru

RECOMANDARE INGRIJIRI MEDICALE/INGRIJIRI PALEATIVE LA DOMICILIU

 

 

Va informăm că începând cu data de 01 aprilie 2018 conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii  Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a  medicamentelor şi a dispozitivelot medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 Anexa 31A si 31B, Art 6 alin (1),,Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligaţia să o transmită electronic, cu semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate.

În situaţia în care asiguratul se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu un exemplar al recomandării, iar medicul care a făcut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurări de sănătate, se sesizează structura de control proprie pentru luarea măsurilor ce se impun’’.

 

Recomandarea se transmite la adresa de e-mail hc@casbh.rdsor.ro

 

CONDUCEREA CAS BIHOR

 

Fișiere atașate

Comunicat Ingrijiri Medicale - Ingrijiri Paleative la domiciliu din 4 Apr 2018.pdf