CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BACAU

Compartiment Administrare Contributii si Creante

Serviciul Medical

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD: P.O. RCIFNUASS

Pentru verificarea concediilor medicale şi analizarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma

contribuţiei datorate de aceştia în luna respectivă

 

Ediţia :I

Revizia: 5

Data de la care se aplica: 01.05.2015

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BACAU

 

 

Compartiment Administrare Contributii si Creante

 

 

Procedura operaţională

pentru verificarea concediilor medicale şi analizarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma

contribuţiilor datorate de acestia în luna respectivă

Cod P.O. RCIFNUASS

Ediţia I

Nr.de ex 8

Revizia 5

Nr.de ex 10

Pagina 1 din 12

Exemplar nr.

 

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei I.4 a P.O. RCIFNUASS

 

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătură

 

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

TALAMBA MIKAELA

Coord. Compartiment ACC

08.04.2015

 

1.2.

Elaborat

GAFENCU ANCA MIHAELA

Serviciu Medical

08.04.2015

 

1.3.

Verificat

DRAGHICI EMANOELA

Director Economic

08.04.2015

 

1.4.

Verificat

GROSU GABRIELA LUMINITA

Dir Exec Adjunct- Medic Sef

08.04.2015

 

1.5.

Aprobat

ION MIHAELA

Presedinte-Director General

08.04.2015

 

 

2.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia I.4 a P.O. RCIFNUASS

 

Scopul difuzării

Ex

nr.

Compartiment

Funcţia

Nume şi prenume

Data primirii

Semnă

tura

 

1

2

3

4

5

6

7

2.1

aplicare

1

Comp. ACC

Consilier

TALAMBA MIKAELA

 

 

2.2

aplicare

2

Comp. ACC

Consilier

Consilier

 

Consilier

Referent

AXINIA CARMEN

ROMAN FLORENTINA

ANDREI GABRIELA

CANEA MIHAELA

 

 

2.3

aplicare

3

Serviciu Medical

Consilier

GAFENCU ANCA

 

 

2.4

aplicare

4

Serviciul Buget

Consilier

CHELARU MIHAELA CORINA

 

 

2.5

aplicare

5

TI

Consilier

MITREA LILIANA

 

 

2.6

informare

6

Comp. Juridic

Contencios

Consilier

CHIRILA IULIA

 

 

2.7

informare

7

TI

Consilier

DAVID VIOREL

 

 

2.8

informare

8

Resurse Umane

Consilier

DAMIAN LILIANA

 

 

2.9

Arhivare

9

Comp. ACC

Consilier

 

 

TALAMBA MIKAELA

 

 

2.10

Arhivare

10

Serviciu Medical

Consilier

GAFENCU ANCA

 

 

 

 

 

 

3. Scopul procedurii operaţionale

Verificarea şi analizarea cererilor de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de angajatori asiguraţilor care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna/perioada respectiva.

 

4. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale

4.1. Legislaţie primară

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

-OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

4.2 Legislatie secundara

-Ordin nr. 60/32/27.01.2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordin nr. 233/125/14.03.2006 pentru aprobarea modelului unic al cerificatului medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

-OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului;

-Legea 571/2003 privind Codul Fiscal si OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile ulterioare;

- Legea 500 / 2002 privind finanţele publice;

- Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

 

 

4.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CAS Bacau

-Decizii ale Preşedintelui – Director General al CAS Bacau .

 

5. Descrierea procedurii operaţionale

5.1. Generalităţi

Explicarea termenilor utilizaţi

Certificat medical- imprimat cu regim special , care constituie ordin de plată şi în baza căruia se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute in Anexa 1.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1397/2010 - actualizată în data de 30.11.2011 – Declaratia 112

Contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii - contributie obligatorie stabilită prin lege pe care persoanele nesalariate şi angajatorii o plătesc pentru a se asigura în caz de ivire a incapacităţii temporare de muncă pentru a beneficia de concedii si indemnizaţii.

Persoane asigurate – persoane care cotizeaza la fondul pentru concedii si indemnizatii în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi şi care au dreptul, în condiţiile OUG 158/2005, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate daca :

Stagiu minim de cotizare – perioada de timp pentru care asiguraţii contribuie obligatoriu.

Conform art. 7 din OUG 158/2005, stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Categorii de concedii şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă:

-Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite – cod indemnizaţie 01,06,12,13,14 suportată de:

- angajator , din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;

- din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu ziua următoare celor suportate de angajator, conform art 12 din OUG 158/2005;

- din prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la la art.1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

-Concedii şi indemnizaţii pentru prevenirea imbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă- cod indemnizaţie 07 si 10 :

  1. indemnizaţie pentru reducerea timpului de munca,

  2. concediu şi indemnizaţie pentru carantină. Medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va completa la rubrica Observaţii de pe verso numărul certficatului eliberat de organele de specialitate ale autorităţii de sănătate publică judeţene şi durata perioadei de carantină.

  3. tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

În cazul completării codului 10 - Reducerea cu1/4 a duratei normale de lucru - în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie la rubrica Avizul medicului expert numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele,, prenumele şi codul de parafă al medicului expert care a avizat.

D)Concedii şi indemnizaţii de maternitate , cod 08, suportate integral din FNUASS, calculate conf. art. 23 si art.25 din OUG 158/2005 . Se acorda numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi pentru alte afecţiuni apărute pănă în luna a 7-a de sarcină sau luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap, conf. Ordinului 233/2006 art.15.

E) Concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav – cod indemnizaţie 09, suportate integral din FNUASS, calculate conf. art. 23 din OUG 158/2005 .Asiguraţii au dreptul la concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vîrstei de 18 ani.

F) Concedii şi indemnizaţii de risc maternal, cod indemnizatie 15, se acorda conform prevederilor OUG 96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Cod indemnizaţie – codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate(1-15), în cifre şi litere, conform specificaţiilor de pe verso –ul certificatului de concediu medical.

Cod diagnostic - codul bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă , recuperarea capacităţii de muncă, sarcina şi lăuzia sau necesitatea îngrijirii copilului bolnav. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM , revizia a 10-a OMS (CIM-10) –lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.

Iniţial/în continuare. Prin concediu medical initial se intelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeşte un concediu medical anterior sau intrerupe un concediu anterior pentru afectiuni diferite. Prin certificat in continuare se intelege orice certificat de concediu medical care prelungeşte un concediu medical, neîntrerupt, pentru aceeaşi afecţiune (cod diagnostic).

Baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate – suma veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pînă la limita a 12 salarii minime brute pe ţară, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii. In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c), veniturile ce se iau in considerare sunt specificate la art.10 alin. (2) lit. a) si b) din OUG 158/2005.

Zile baza de calcul - numărul de zile efectiv lucrate din perioada luată în considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate.

Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii şi numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.

Cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă produsul dintre media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate şi procentele prevăzute de lege (cod indemnizatie), multiplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

5.2. Modul de lucru

Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia in luna respectivă, se recuperează din contribuţii datorate pentru lunile ulterioare sau din bugetul FNUASS din credite bugetare prevăzute cu această destinaţie.

Pentru recuperarea sumelor reprezentînd indemnizaţii achitate care depaşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la CAS Bacau :

- cerere de restituire conform modelului prevazut in anexa 4 din Ordinul 130/351/2011 la care se atasează :

- centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa 5 din Ordinul 130/351/2011 - copie după: Declaratia 112 A1 si Anexa 1.1 Sectiunea C (C2) Indemnizatii sănătate (Conf. OUG nr. 158/2005).

- dovada achitarii contribuţiei pentru concedii si indemnizatii (0,85%)- (Fisa sintetica totala cont 439); 

- Cetificate de concedii medicale ex 2(roz)

In baza cereri de restituire se face analiza declaratiilor de concedii si indemnizatii si a certificatelor de concedii medicale anexate.

Pentru validarea din punct de vedere medical şi economic se intocmeste o fisa de verificare in care se inregistreaza, de catre responsabilii cu atributii prin fisa postului, erorile constatate medical si economic. Acest document face parte din documentatia de restituire si este semnata de persoanele care au intocmit fisa de verificare..

Necompletarea rubricilor conform art.4 din Ordinul nr 233/125/2006 şi/sau completarea eronată a acestora atrag neplata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate

Conform art 3 alin.(6) –exemplarul 1 rămâne la angajator , ataşat la fişa angajatului şi va fi vizat după caz, de medicul de familie, în cazul asiguraţilor salariaţi. ……………

Reguli de invalidare (Im INVALIDARE dpdv medical/Ie INVALIDARE dpdv economic)

Im1 – necompletare cod dg. si a formei clinice : acut, subacut, cronic ( Ord.233/125/2006 – art.26)

Im2 – necompletare cod urgenta/b.infecto-contagioasa (Ord.233/125/2006- art.12)

Im3 – necompletarea cod indemnizatie (Ord.233/125/2006 – art.15)

Im4 – neavizarea de catre medicul de familie(Ord 233/125/2006- art.11)

Im5 – necompletarea rubricii “unitatea sanitara emitenta”( Ord.233/125/2006 –art.27)

Im6 – completarea gresita cod diagnostic (Ord .233/125/2006- art.26)

Im7 – completare/calculare gresita nr.zile (Ord.60/32/2006 art.17, art.24- art.31)

Im8 - greseli pentru data acordarii (Ord.233/125/2006 art.21-25; Ord.60/32 art.32- art.33)

Im9 - lipsa nume, prenume asigurat (Ord.233/125/2006 art.17)

Im10 – greşeli completare iniţial/continuare(Ord.233/125/2006 art.13)

Im11 - lipsa semnatura, parafa medic (Ord.233/125/2006 art.29)

Im12 - lipsa CUI (Ord. 233/125/2006 art.31)

Im13 - lipsa cod parafa (Ord.233/125/2006 art.32)

im14 - lipsa aviz medic expert (Ord 233/125/2006 art.15, art.45; Ord.60/32 art.24)

Im15 - lipsa aviz medic medicina muncii pt.RM (Ord.233/125/2006 art.47 ; Ord 60/32/2006 art.58)

Im16 - modificari fara parafa si semnatura(Ord.233/125/2006 art.10)

Im 17 – retroactivitate ilegală – 60/32 –art.17 alin. 3

Im 18 – durata depăşită – 60/32 – art.24 alin 2, art.25, art29, art.30, 40 alin(2),45 alin (1),(2) si art 58

Im 19 –neconcordanţa cod diagnostic – cod urgenţă /b. infecto-contagioasă-cod indemnizaţie – 60/32 art.88 alin.g, în cazul în care angajatorul a amânat plata concediului şi a sesizat comisiile de control

Im 20 – fără convenţie –233/125 –art.28,60/32 –arz.16

Im 21 – prelungire concediu pe acelaşi formular de certificat 233/125 –art.14,60/32 –22

Im 22 – eliberare certificat de sarcină şi lăuzie de către alt specialist 60/32 –art.45

Im.23- nerespectarea condiţiilor pentru eliberarea certificatului de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă 60/32 – art.40 ali (2)

Im 24 – alte situaţii

Ie 1 - necompletare vize plătitor (Ord.233/2006/art33)

Ie 2 - necompletare plătitor (Ord.233/2006/art33)

Ie 3 - necompletare mod calcul (Ord.233/2006/art33)

Ie 4 – declaratie de concedii si indemnizatii depusa eronat/ nedepusa

Ie 5 – Sumele din D112 – A.1.1- incorecte

Ie 6 – datele din cererea de restituire sunt incomplete/incorecte

Ie 7 - fara conditii de stagiu art. 8- OUG nr.158/2005

Ie 8 - fără să respecte art.35 coroborat cu art.12 OUG nr.158/2005

Ie 9 - fără să respecte cuantum indemnizaţie OUG nr.158/2005

Ie 10 – erori calcul

Ie 11 – modificari calcul certificate fara stampila

Ie 12 – alte situatii.

Reguli de eliberare a certificatelor de concedii medicale –Ordin 60/32/2006

Art.17. Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical.

2. Data de la care începe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioară datei acordării numai în cazul certificatelor de concediu medical "în continuare".

2^1 Pentru certificatele medicale "în continuare", data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.

3. În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical "iniţial".

4. Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:

a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);

b) pentru perioada de internare în spital;

c) pentru aparat gipsat, numai de către medicul ortoped/chirurg;

d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;

e) în caz de carantină.

5. Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot elibera certificatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical întocmit corect.

Art.18 (1) Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.

2 ) Fac excepţie situaţiile în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.

Art 18^1 La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical în condiţiile art. 18, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de indemnizaţie de urgenţă (06).

2) Pentru situaţiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul de indemnizaţie de urgenţă (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare

Art.19 La camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical în caz de urgenţe medico-chirurgicale neinternate, numai de către medicii de specialitate.

Art.20 În situaţia în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1 - 31 a lunii respective.

Art.22. Orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe un nou certificat de concediu medical.

Art.24 (1) Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire.

2) Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

3). Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;

b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;

c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(4) Pentru obţinerea avizelor medicul curant va întocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din a cărui rază teritorială îşi are domiciliul asiguratul.

Art. 24^(1) Prevederile art. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere.

Art.25 (1)Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.

2) În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.

3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

Art. 26 Asiguraţii care prezintă unele dintre bolile cardiovasculare menţionate în anexa nr. 7 beneficiază de concediu medical până la durata maximă prevăzută de lege.

Art. 27 Asiguraţii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii, beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.

Art. 28 Asiguraţii bolnavi de tuberculoză pulmonară sau extrapulmonară beneficiază de concediu medical până la duratele maxime prevăzute de lege.

Art. 29 În situaţiile prevăzute la art. 26,27,28 , certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unităţile sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile respective.

Art. 30 (1) Certificatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul.

2) În situaţia în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.

3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-şef de secţie, până la maximum 21 de zile calendaristice.

4) După expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune, urmând ca, în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, să trimită pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

5) Medicii curanţi din unităţile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienţi cu TBC, SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguraţilor, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30 de zile calendaristice. În cazul pacienţilor cu TBC medicii au obligaţia să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat în evidenţă.

6) Pacienţii internaţi în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de îmbolnăvire, vor fi trimişi la cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă în a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv. În cazul în care pacienţii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observaţie, rezultatele investigaţiilor şi referatul medical, în vederea avizării prelungirii concediului medical.

Art. 31 În caz de urgenţe medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgenţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru de permanenţă), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se menţine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, dar nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţă (06), în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege.

Art. 32 Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, beneficiază de concediu medical acordat în condiţiile şi pe duratele prevăzute de lege; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.

Art. 33 Asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi pe duratele prevăzute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de către medicii curanţi, în termen de maximum 5 zile de la data obţinerii avizului de la direcţiile de sănătate publica.

Art. 40 (2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se eliberează de medicul curant care a propus această reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, până la durata maximă prevăzută de lege.

Art. 43(1 ) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

Art. 44 Concediul medical pentru maternitate se acordă numai pentru sarcină şi nu pentru afecţiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fără legătură cu aceasta.

Art. 45(1).. Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.

2). Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza

Art. 49 Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Art. 50(1)Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani şi îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecţiuni intercurente se eliberează de medicul curant, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege.

2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeaşi afecţiune.

3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30 de zile calendaristice.

Art. 51 În situaţia în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor intervenţii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unităţile care acordă asistenţă medicală în specialitatea respectivă, pentru durate stabilite de acesta, în funcţie de gravitatea afecţiunii. Dacă durata concediului medical depăşeşte 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Art.53(1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul la tratament în străinătate, pe durata spitalizării copilului.

2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.

Art. 53^1Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primeşte servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul, pe durata spitalizării acestuia.

2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.

Art. 54 Durata de acordare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant.

Art. 57 Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 58 Certificatele de concediu de risc maternal RM se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.

Art.65 (1) Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.

 

Declaraţiile 112 rectificative pot fi depuse din iniţiativa angajatorilor sau asimilaţi acestora, pentru situaţii ce implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţiile iniţiale, sau la sesizarea CAS Bacau.

In situatia in care, in urma analizei cererii de restituire , a documentelor anexate si a Fisei de verificare se constata erori care reprezinta motive de INVALIDARE din punct de vedere economic sau medical , se intocmeste referatul cu propunerea de respingere a platii care va fi semnat de Directorul Economic si va fi supus aprobării Preşedintelui- Director General.

După remedierea tuturor erorilor constatate , inscrise in Fisa de verificare, se intocmeşte Referatul de propunere de aprobare a cererii de restituire. Referatul, care poarta viza CFP va fi semnat de Directorul Economic, va fi supus aprobării Preşedintelui- Director General.

Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 din Ordin 60/32/2006 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii.

Etapele procedurale, descrierea operatiunilor documentele si circuitul acestor sunt prezentate schematic in anexa 1.

 

6.. Resurse necesare

6..1. Resurse materiale: birouri, scaune, calculatoare operationale conectate la reteaua interna si internet, program informatic legislativ, linie telefonica interna,

6.2 Documentele utilizate:

 

 

6.3. Resurse umane:

FunctionarI publici cu responsabilitati prin fisa postului din cadrul compartimentului ACC cu specialitate economica si functionari publici specialitate medicala pentru validarea dpdv medical cu sarcini prin Fisa postului.

6.4 Colaboreaza cu

-Compartimentul Medical

-Compartimentul Tehnologia Informatiei

-Serviciul Buget, Finante, Contabilite

6.5. Resurse financiare: conform aprobarii de credite bugetare

 

7. Înregistrări,arhivări

Nr. crt

Denumire document

Număr de exemplare

Difuzare

Arhivare

Loc

perioadă

1

Referat plata/respingere

1

1ex. CACC

CACC

5 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Bacau

 

 

Serviciul medical Compartiment ACC

Nume,……………………... Nume ……………………………

Prenume…………………… Prenume…………………………..

Semnătura………………….. Semnătura………………………….

 

 

FIŞA DE VERIFICARE

a concediilor medicale depuse de …………………………………………………….

pentru perioada ………………………………………………….

 

 

Nr. crt

Luna certificat

Nume prenume beneficiar CM

Seria/Nr. certificat

Reguli de invalidare aplicate

d.p.d.v. medical

d.p.d.v. economic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat d.p.d.v. medical Verificat d.p.d.v. economic

Data verificarii……………………. Data verificarii…………………….

 

 

 

Reguli de invalidare

 

Reguli de invalidare (Im INVALIDARE dpdv medical/ Ie INVALIDARE dpdv economic)

Im 1 – necompletare cod dg. si a formei clinice : acut, subacut, cronic ( Ord.233/125/2006 – art.26)

Im 2 – necompletare cod urgenta/b.infecto-contagioasa (Ord.233/125/2006- art.12)

Im 3 – necompletarea cod indemnizatie (Ord.233/125/2006 – art.15)

Im 4 – neavizarea de catre medicul de familie(Ord 233/125/2006- art.11)

Im 5 – necompletarea rubricii “unitatea sanitara emitenta”( Ord.233/125/2006 –art.27)

Im 6 – completarea gresita cod diagnostic (Ord .233/125/2006- art.26)

Im 7 – completare/calculare gresita nr.zile (Ord.60/32/2006 art.17, art.24- art.31)

Im 8 - greseli pentru data acordarii (Ord.233/125/2006 art.21-25; Ord.60/32 art.32- art.33)

Im 9 – lipsa nume, prenume asigurat (Ord.233/125/2006 art.17)

Im10 – greşeli completare iniţial/continuare(Ord.233/125/2006 art.13)

m11 - lipsa semnatura, parafa medic (Ord.233/125/2006 art.29)

Im12 - lipsa CUI (Ord. 233/125/2006 art.31)

Im13 - lipsa cod parafa (Ord.233/125/2006 art.32)

im14 - lipsa aviz medic expert (Ord 233/125/2006 art.15, art.45; Ord.60/32 art.24)

Im15 - lipsa aviz medic medicina muncii pt.RM (Ord.233/125/2006 art.47 ; Ord 60/32/2006 art.58)

Im16 - modificari fara parafa si semnatura(Ord.233/125/2006 art.10)

Im 17 – retroactivitate ilegală – Ord 60/32 –art.17 alin. 3

Im 18 – durata depăşită –Ord 60/32 – art.24 alin 2, art.25, art29, art.30, 40 alin(2),45 alin (1),(2) si art 58

Im 19 –neconcordanţa cod diagnostic – cod urgenţă /b. infecto-contagioasă-cod indemnizaţie – Ord 60/32 art.88 alin.g, în cazul în care angajatorul a amânat plata concediului şi a sesizat comisiile de control

Im 20 – fără convenţie –233/125 –art.28,Ord 60/32 –art.16

Im 21 – prelungire concediu pe acelaşi formular de certificat 233/125 –art.14 , Ord 60/32 –art.22

Im 22 – eliberare certificat de sarcină şi lăuzie de către alt specialist Ord 60/32 –art.45

Im 23- nerespectarea condiţiilor pentru eliberarea certificatului de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă Ord 60/32 – art.40 ali (2)

Im 24 – alte situaţii

Ie 1 - necompletare vize plătitor (Ord.233/2006/art.33)

Ie 2 - necompletare plătitor (Ord.233/2006/art.33)

Ie 3 - necompletare mod calcul (Ord.233/2006/art.33)

Ie 4 – declaratie de concedii si indemnizatii depusa eronat/ nedepusa

Ie 5 – Sumele din D112 – A.1.1- incorecte

Ie 6 – datele din cererea de restituire sunt incomplete/incorecte

Ie 7 - fara conditii de stagiu art. 8- OUG nr.158/2005

Ie 8 - fără să respecte art.35 coroborat cu art.12 OUG nr.158/2005

Ie 9 - fără să respecte cuantum indemnizaţie OUG nr.158/2005

Ie 10 – erori calcul

Ie 11 – modificari calcul certificate fara stampila

Ie 12– alte situatii.

 

 

ANEXA 4

 

 

Proces verbal de Predare –primire

 

Incheiat azi…………….

 

 

Intre ……………………………… avind functia de …… la Compartimentul ACC din cadrul CJAS Bacau si ……………………… delegat pentru SC ……………………….. ………………………… .am procedat la restituirea concediilor medicale invalidate .

Angajatorul se obliga sa restitue CJAS Bacau certificatele medicale completate in conformitate cu prevederile legale in vigoare in termen de max 30 zile din momentul primirii documentelor.

Anexam in copie Fisa de verificare

 

 

 

Predat Primit

Responsabil Comp ACC Reprezentant Angajator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces verbal de Predare –primire

 

Incheiat azi…………….

 

 

Intre ……………………………… avind functia de …… la Compartimentul ACC din cadrul CJAS Bacau si ……………………… delegat pentru SC ……………………….. ………………………… .am procedat la restituirea concediilor medicale invalidate .

Angajatorul se obliga sa restitue CJAS Bacau certificatele medicale completate in conformitate cu prevederile legale in vigoare in termen de max 30 zile din momentul primirii documentelor.

Anexam in copie Fisa de verificare

 

 

 

Predat Primit

Responsabil Comp ACC Reprezentant Angajator