Pentru respectarea măsurilor de distanţare socială stabilite pentru evitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus, rugăm persoanele care au nevoie de asistenţă medicală în această perioadă să ia legătura telefonic cu medicul de familie sau cu medicul specialist, pentru a stabili împreună cu acesta dacă, pentru rezolvarea problemelor medicale, este necesară deplasarea la cabinetul medical sau se poate beneficia de o consultaţie la distanţă.

 

Consultaţii la distanţă se pot acorda de medicii de familie vezi aici, de medicii specialişti în specialităţi clinice vezi aici , de medicii specialişti medicină fizică şi reabilitare vezi aici si de medicii specialişti Programe nationale de sanatate(PNSvezi aici. Informaţii actualizate privind datele de contact ale cabinetelor medicale la care vă puteţi adresa pentru aceste consultaţii la distanţă se găsesc accesand listele de mai sus. 

 

Vă aducem la cunoştinţă şi faptul că, pe perioada situaţiei de urgenţă, serviciile medicale acordate în ambulatoriu de medicul specialist în specialităţi clinice şi medicul specialist de medicină fizică şi reabilitare se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, aşadar nu e nevoie să vă adresaţi medicului de familie pentru eliberarea unui bilet de trimitere către medicul specialist, ci puteţi contacta direct medicul de specialitate.

 

Este important de ştiut şi faptul că, în baza consultaţiei la distanţă, medicul poate elibera documentele medicale necesare pacientului pentru a beneficia de tratament, respectiv: prescripţie medicală, scrisoare medicală, iar acestea se pot transmite pacientului prin mijloacele electronice.

În situaţia în care pacientul nu deţine un mijloc de comunicare electronic sau un telefon inteligent, datele minime de identificare a prescripţiei medicale, se vor putea comunica prin telefon, medicul dictând aceste date minime, respectiv: codul de parafă al medicului prescriptor, CUI al cabinetului medical, seria, numărul şi data reţetei.

 

În baza reglementărilor emise pentru gestionarea situaţiei de criză, s-a prelungit cu încă 90 de zile termenul de valabilitate al deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, în cazul dispozitivelor de protezare stomii, dispozitive medicale pentru incontinenţă urinară şi echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă. 

 

In atentia  pacienţilor cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă şi bolnavilor incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative: 

- pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripţie medicala în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.

- pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, medicul de familie poate iniţia tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emisă de medicul din ambulatoriul de specialitate /spital;

- pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă şi pentru bolnavii incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, pentru care medicamentele la momentul actual, sunt prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Lista de medicamente aprobată prin H.G. nr.720/2008 şi în Ordinul nr. 1301/500/2008, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescripţie medicală pentru aceste medicamente în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicala si/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Fac excepţie de la prevederile menţionate anterior, medicamentele utilizate in cadrul programelor naţionale de sănătate publică şi curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi.

-Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu administrare  subcutanată/intramusculară ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate in cadrul PNS - cu excepţia Programului naţional de sănătate mintală - care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate şi unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii sanitare.

-Formele farmaceutice cu administrare orală pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate.

-Formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară poate respecta precauţiile de păstrare şi transport recomandate de producător, iar medicul curant apreciază că bolnavul/aparţinătorii acestuia are/au posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu.

- Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare – epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare pot fi eliberate şi unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului in situaţia in care unitatea sanitara are aceasta posibilitate. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii sanitare.

- pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contractele cost volum rezultat, în situaţia în care medicul de specialitate se afla in imposibilitatea obiectiva de a emite prescripţia medicala, prescrierea medicamentelor se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere.

- pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi in tratament cu medicamente notate cu (**), (**1 ) si (**1 Ω) in Lista de medicamente aprobata prin HG nr 720/2008, pentru care, în vederea continuării tratamentului specific sunt necesare evaluări medicale periodice, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul nr. 1301/500/2008, şi evaluările sunt programate in perioada stării de urgenţă, aceste medicamente pot fi prescrise în continuare în baza ultimei evaluări medicale care îşi prelungeşte valabilitatea pentru încă 3 luni.

 - pentru medicamentele notate cu (**1) si (**1Ω), medicul care continuă prescrierea, va completa şi va valida in PIAS formularul specific în conformitate cu prevederile Ordinului C.N.A.S. nr 141/2017.

- medicii de familie şi medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală şi în situaţia în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecinţă a actului medical propriu conform reglementărilor legale în vigoare. Prescripţia electronică online emisă în aceste condiţii poate fi transmisă pacientului şi prin mijloace de comunicare electronică.

- s-a prelungit cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii deciziei de aprobare de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT, decizie aflată în termen de valabilitate sau care îşi pierde valabilitatea în perioada stării de urgenţă, precum şi a celei care este emisă pe perioada stării de urgenţă.