Executivul a aprobat astăzi(30.03.2020) Hotărârea de Guvern care cuprinde o serie măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență. Proiectul de act normativ a fost publicat în transparență decizională în data de 23 martie 2020, iar propunerile specialiștilor din domeniul medical și ale pacienților au fost analizate și implementate în  Hotărârea de Guvern aprobată azi, în scopul asigurării accesului la servicii medicale în condiții de siguranță pentru medici și pacienți, prin limitarea deplasărilor și interacțiunii cu alte persoane.

Astfel, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.

Tot pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/oră.

De asemenea, în vederea asigurării managementului pacienților simptomatici de către medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgență pacienții beneficiaza de consultații, inclusiv la distanță, pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar dacă nu sunt asigurate.

Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical.Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – și pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialişti.

Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratamentmedicii de familie pot elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o noua reevaluare a  medicului  specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.

Pentru emiterea prescripției medicale se pot acorda consultații la distanță în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private.

Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile. Detalierea modalității de prescriere va fi stabilită prin norme.

Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialități clinice și abiletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, a recomandării medicale pentru dispozitive medicale și a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT.

Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

A fost aprobată prelungirea termenelor de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii şi la Contractul-cadru, precum și la programele naționale de sănătate, pe toată perioada stării de urgență. 

Actul normativ cuprinde și o serie de reglementări referitoare la modul de finanțare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgență. Astfel, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică, cât și pentru unitățile sanitare care vor derula programe naționale în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

 

In atentia  pacienţilor cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă şi bolnavilor incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative: 

 

pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripţie medicala în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.

- pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, medicul de familie poate iniţia tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emisă de medicul din ambulatoriul de specialitate /spital;

pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă şi pentru bolnavii incluşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, pentru care medicamentele la momentul actual, sunt prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Lista de medicamente aprobată prin H.G. nr.720/2008 şi în Ordinul nr. 1301/500/2008, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescripţie medicală pentru aceste medicamente în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicala si/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Fac excepţie de la prevederile menţionate anterior, medicamentele utilizate in cadrul programelor naţionale de sănătate publică şi curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi.

-Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu administrare  subcutanată/intramusculară ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate in cadrul PNS - cu excepţia Programului naţional de sănătate mintală - care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate şi unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii sanitare.

-Formele farmaceutice cu administrare orală pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară are această posibilitate.

-Formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară poate respecta precauţiile de păstrare şi transport recomandate de producător, iar medicul curant apreciază că bolnavul/aparţinătorii acestuia are/au posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu.

- Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare – epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare pot fi eliberate şi unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului in situaţia in care unitatea sanitara are aceasta posibilitate. Persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidenţe la nivelul unităţii sanitare.

- pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contractele cost volum rezultat, în situaţia în care medicul de specialitate se afla in imposibilitatea obiectiva de a emite prescripţia medicala, prescrierea medicamentelor se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere.

- pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi in tratament cu medicamente notate cu (**), (**1 ) si (**1 Ω) in Lista de medicamente aprobata prin HG nr 720/2008, pentru care, în vederea continuării tratamentului specific sunt necesare evaluări medicale periodice, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul nr. 1301/500/2008, şi evaluările sunt programate in perioada stării de urgenţă, aceste medicamente pot fi prescrise în continuare în baza ultimei evaluări medicale care îşi prelungeşte valabilitatea pentru încă 3 luni.

 - pentru medicamentele notate cu (**1) si (**1Ω), medicul care continuă prescrierea, va completa şi va valida in PIAS formularul specific în conformitate cu prevederile Ordinului C.N.A.S. nr 141/2017.

- medicii de familie şi medicii de specialitate din specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală şi în situaţia în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecinţă a actului medical propriu conform reglementărilor legale în vigoare. Prescripţia electronică online emisă în aceste condiţii poate fi transmisă pacientului şi prin mijloace de comunicare electronică.

s-a prelungit cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii deciziei de aprobare de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru efectuareainvestigaţiei PET-CT, decizie aflată în termen de valabilitate sau care îşi pierde valabilitatea în perioada stării de urgenţă, precum şi a celei care este emisă pe perioada stării de urgenţă.