În atenţia,

MEDICILOR PRESCRIPTORI

 

Vă informâm că, a intrat în vigoare Ordinul MS/CNAS nr. 140/127/2021 privind  modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008.

Ordinul mai sus menționat a fost publicat în Monitorul Oficial al României  parte I nr. 146 și 146 bis din data de 12.02.2021

Pe site-ul CNAS, www.cnas.ro  în secţiunea: Informaţii pentru Furnizori →  Medicamente→ Protocoale terapeutice → Lista protocoalelor terapeutice sunt postate protocoalele aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 140/127/2021 respectiv un număr de 10 protocoale terapeutice

În conformitate cu prevederile legale medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescrierea și monitorizarea medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medical în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

Director-General

Ec. Butiulca Manuel