În atenţia medicilor în specialitatea gastroenterologie şi boli infecţioase
În atenția asiguraților


             În conformitate cu adresa CNAS nr. P 2480/05.04.2021, înregistrată la C.A.S. Mureș cu nr. 10.509/06.04.2021 aducem la cunoștință medicilor din specialitatea gastroenterologie/boli infecţioase următoarele:
 
Au fost prelungite prin acte adiționale contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru:
 
- pacienții adulți, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon
- pacienții adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și < 18 ani, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon, până la data de 30 iunie 2021.
 
Astfel, până la data de 30 iunie 2021 inclusiv, categoriile de pacienți menționate anterior care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în protocolul terapeutic J05AP aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pot iniția terapia cu medicamentele fără interferon.

 

Director General,
ec. Manuel Augustin BUTIULCA