A fost publicat Ordinul 581/ 2014  privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.
In baza prevederilor ordinului mai sus mentionat coroborate cu prevederile HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru, pentru persoanele care necesită servicii medicale cu exceptia celor din pachetul minimal, verificarea calitatii de asigurat se realizeaza prin interogarea aplicaţiei instalată pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.
    In cazul in care:
  - persoana apare ca fiind asigurata, furnizorii au obligatia de a lista si arhiva rezultatul interogarii
  - persoana apare ca neasigurată sau nu se regăseşte în baza de date - aceasta se va prezenta la casa de asigurări de sănătate cu documentele care atestă calitatea de asigurat pentru a solicita eliberarea unei adeverințe. Documentele necesare pentru a face dovada calității de asigurat la casa de asigurări sunt prevăzute în ordinul mai sus menționat pentru fiecare categorie de asigurați în parte..
  Astfel, nu este necesară eliberarea adeverinţei de asigurat pentru persoanele care figurează în sistemul informatic ca fiind persoane asigurate în sistemul de asigurări  sociale de sănătate din România, conform aplicaţiei instalată pe site-ul CNAS.

 Această măsură este tranzitorie pana la inlocuirea cu cardul național de sănătate.

 

Fișiere atașate

Verif calitate asigurat.pdf