LISTA PRODUSELOR BIOLOGICE ( DCI-uri)
cuprinse in HG 720/2008 ,
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
 
Avand in vedere prevederile Art.4, punct (5) “Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale (DCI), iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat prescrierea se face pe denumire comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare.” din Anexa 36 a Ordinului Nr. 397/836/2018,  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,
 
va aducem la cunostinta Lista produselor biologice (DCI-uri) actualizata la zi, conform informatiilor comunicate de autoritatea competenta in domeniu, respectiv Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.
 

 

Fișiere atașate

PRODUSE BIOLOGICE 22.06.2020.pdf