CAS Maramures declanseaza procedura de contractare a serviciilor medicale pentru anul 2015.
   Dosarele de contractare vor fi depuse la sediul CAS MM până la data de 08.04.2015.
   În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente şi unele materiale sanitare şi de dispozitive medicale depun cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către CAS Maramures, şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
   Informatii suplimentare inclusiv legate de continutul dosarelor de contractare se pot obtine de pe site-ul CAS MM la adresa www.casmm.ro (Furnizori de servicii medicale-Documente necesare incheierii contractelor) si de la serviciile de specialitate din cadrul institutiei.