Recomandări interval prescriere Eliquis (Apixabanum) și Xarelto (Rivaroxabanum)
 în cadrul contractelor cost –volum

 

Având in vedere:
- prevederile art 156 alin (1) si alin (9) din anexa nr. 2 la HG nr 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora:
"(1) (....) Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) pentru sublistele A, B şi D - o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B. calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 330 lei pe lună;
b) în situaţia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu “#”, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună, calculată la nivelul preţului de referinţă, mai mare de 330 lei, nu se mai prescriu în luna respectivă si alte medicamente din sublista B:
(9)  Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-
volum/cost-volum-rezultat este de până la 30 - 31 de zile ”
- schemele terapeutice de administrare a medicamentelor Apixabanum (pentru codurile de diagnostic 486 si 490) sau Rivaroxabanum (pentru codul de diagnostic 490) ce fac obiectul contractelor cost volum si duratele de administrare prevăzute in protocoalele terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1301/500/2008 cu modificările si completările ulterioare,
până la modificarea prevederilor HG nr 720/2008 republicata prin introducerea adnotării cu “#” a medicamentelor prevăzute la poziţiile 221 si 222 din sublista B,
pentru a asigura accesul pacienţilor eligibili la tratamentul cu cele 2 medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum, cu respectarea prevederilor art 156 alin (1) lit a) din HG nr 140/2018 cu modificările si completările ulterioare, facem următoarele recomandări de prescriere:
DCI APIXABANUM(Eliquis) -
Indicaţia 486- prescriere la interval de 28 de zile concentraţia 5 mg sau 2,5 mg (număr de zile de tratament = 28, nr UT prcscrise= 56 )
 
Indicaţia 490 -doar pentru concentraţia de 5 mg
prima prescripţie medicală se emite pentru un număr de 21 de zile de tratament (7 zile doza de “atac”de 10 mg x2/zi urmată de 14 zile doza de “intretinere” de 5 mg x 2/zi, număr de zile de tratament = 21, nr UT prescrise=56)
următoarele prescripţii medicale se emit la interval de 28 de zile (număr de zile de tratament = 28, nr UT prescrise = 56 ), cu respectarea perioadei de administrare prevăzută in protocolul terapeutic specific
DCI RIVAROXABANUM (Xarelto) -concentraţia 15 mg şi 20 mg Indicaţia 490 :
prima prescripţie medicala se emite pentru Xarelto 15mg pentru un număr de 16 zile de tratament ( 16 zile din doza de “atac” de 15 mg x2/zi, nr de zile de tratament=16, nr UT prescrise-32)
a doua prescripţie medicala se emite pentru Xarelto 15 mg si Xarelto 20 mg pentru un număr de 27 de zile de tratament (5 zile din doza de “atac” de 15 mg x2/zi urmata dc 22 zile doza de “intretinere”de 20 mg xl/zi, nr zile de tratamcnt=27, nr UT prescrise=32 din care Xarelto 15 mg 10 UT si Xarelto 20 mg 22 UT)
următoarele prescripţii medicale se emit doar pentru Xarelto 20 mg pentru un număr maxim de 30-31 zile de tratament ( număr zile de tratam ent=3 0/31, nr UT prescrise= 30/31), cu respectarea perioadei de administrare prevăzută in protocolul terapeutic specific

În conformitate cu prevederile legale in vigoare medicii prescriptori au obligatia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere şi monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală in sistemul de asigurări sociale de sănătate.

     Cu stimă,

Director General                         Director Ex. Adj.- Medic Şef
Ec. Carmen Prodan                    Dr. Dan Lazăr

 

Fișiere atașate

ELIQUIS XARELTO interval prescriere.pdf