STATUTUL
CASEI  DE  ASIGURĂRI  DE  SĂNĂTATE  MARAMURES


CAP. I
Dispoziţii generale


ART. 1
(1) Asigurările  sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
(2) Casa de Asigurari de Sănătate Maramures, denumită în continuare casa de asigurări,  în exercitarea atribuţiilor ei  conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza  ei de competenţă.
   
ART. 2
(1) Casa de Asigurări de Sănătate Maramures este instituţie publica, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu sediul  in municipiul Baia Mare, str. Gh. Bilaşcu, nr. 22 A.
(2) Casa de Asigurări de Sănătate Maramures se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, care  respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de Consiliul de Administraţiei al  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, conform Ordinului Presedintelui CNAS nr.658/17.09.2008 .
 
ART. 3
Casa de Asigurări de Sănătate Maramures va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.


CAP.  II
Relaţia casei de asigurări cu asiguraţii


ART.4
 (1) Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi casa de asigurări au la bază următoarele principii:
a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;
b) solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor;
c) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
d) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, conform legii;
e) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;
f) confidenţialitatea  datelor,  în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul.
(2) Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt stabilite prin lege.
(3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o data pe an, prin casa de asigurări, asupra serviciilor  de care beneficiază, nivelului de contribuţie personală şi modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.


CAP. III
Atribuţiile casei de asigurări
   

ART. 5
     Casa de asigurări are următoarele atribuţii:
1. să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
2. să administreze bugetele proprii;
3. să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;
4. să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;
5. să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;
6. să furnizeze gratuit  informaţii, consultanţă, asistenţa în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
7. să administreze bunurile casei de asigurări conform prevederilor legale;
8. să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru;
9. să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
10. pot să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;
11. să asigure, în calitate de instituţie competenta sau institutie de la locul de rezidenta, dupa caz, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente internaţionale;
12. controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
13. participă la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente care pot intra în relaţii contractuale cu CAS Maramureş;
14. întocmeste proiectele de bugete de venituri şi cheltuieli şi le transmite spre analiză şi aprobare CNAS;
15. transmite anual  spre aprobare  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, listele de investiţii;
16. efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
17. verifică acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
18. asigură un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, în vederea reducerii şi evitării cauzelor de îmbolnăvire;
19. aplică un sistem informaţional unitar şi confidenţial corespunzător asigurării cel puţin a unei evidenţe primare privind diagnosticul şi terapia aplicată;
20. decontează furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor în termen, în caz contrar urmând a suporta penalităţile prevăzute în contract;
21. informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
22. asigură confidenţialitatea datelor conform actelor normative în vigoare;
23. verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor, cu si fără contribuţie personală în conformitate cu reglementările în vigoare;
24. raportează Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;
25. asigura utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitatii comisiilor de la nivelul CNAS si a comisiilor de la nivelul casei de asigurari de sanatate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice in tratamentul unor boli cronice;
26. furnizează  datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare;
27. urmăreşte, alături de celelalte structuri din sistem implicate, implementarea şi efectele strategiilor aplicate şi pe baza acestora elaborează rapoartele de informare cu propunerile de corecţie;
28. alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

ART. 6
Casa de asigurări funcţionează având la bază un sistem informatic unic integrat.
   
ART. 7
În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate Fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de  ANAF, Casa de Asigurări de Sănătate Maramures, prin structurile proprii sau persoane fizice ori juridice specializate,  procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului Fondului şi a majorărilor de întârziere, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


CAP. IV
Organele de conducere ale casei de asigurări


Secţiunea 1
Consiliul de Administraţie al casei de asigurări

ART. 8
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a  Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a prezentului Statut, Consiliul de Administraţie al casei de asigurări adoptă hotărâri .
(2) Consiliul de Administraţie al casei de asigurări are următoarele atribuţii generale:
a) avizeaza proiectul statutului propriu, care va fi supus spre aprobare Presedintelui CNAS ;
b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de Presedintele-director general;
d) avizează politica de contractare propusă de Presedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru si a normelor metodologice de aplicare ale acestuia;
e) avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit  prevederilor legale în vigoare;
f) alte atribuţii date prin lege sau prin statut.

ART. 9
Membrii Consiliului de Administraţie al casei de asigurări sunt obligaţi să participe la adoptarea hotărârilor care să asigure funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.
    
ART. 10 
Membrii Consiliului de Administraţie al casei de asigurări trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;
b) să aibă calitatea de asigurat;
c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal;

ART. 11
     Consiliul de Administraţie al casei de asigurări este alcătuit din 11 membri, desemnaţi după cum urmează:
a) unul de consiliul judeţean;
b) unul de prefect, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene;
c) 3  de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;
d) 3  de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;
e) 2  de catre consiliul judeţean al persoanelor vârstnice;
f) preşedintele, care este director general al casei de asigurări.

   
ART. 12
(1)Consiliul de Administraţie al casei de asigurări se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, şi ia hotărâri prin vot , în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor.
(2) Hotărârile Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Maramures se adoptă cu votul a cel puţin  7 membri.
(3) Atunci când, în decursul a 12 luni, membrii se retrag de două ori din şedinţe sau în cazul în care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult două şedinţe în decurs de 6 luni, preşedintele va informa instituţiile sau organizaţiile de la care aceştia provin pentru a fi luate măsurile necesare în vederea asigurării prezenţei la şedinţele consililului de administraţie si a bunei functionari a acestuia.

ART. 13
 (1) Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie ale casei de asigurări este de 4 ani şi încetează prin demisie, prin deces sau prin revocare ca membru al consiliului de administraţie de către cei care i-au desemnat.
(2)  Mandatul Preşedintelui - director general al casei de asigurări nu poate fi revocat de către consiliul de administraţie.
  (3)  Mandatul Preşedintelui - director general al casei de asigurări încetează astfel:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat ;
b) la initiativa Presedintelui CNAS prin revocarea mandatului in cazul evaluarii Presedintelui - Director General ca necorespunzator sau pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de management;
c)  prin revocarea de catre Presedintele CNAS ca urmare a modificarii cu peste 50% a indicatorilor de performanta care au stat la baza incheierii prezentului contract;
d) prin revocarea de catre Presedintele CNAS pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege si de prezentul contract;
e) prin renunţarea de către Presedinte – Director General la mandatul încredinţat;
f) prin acordul părţilor;
g) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a Presedintelui – Director General;
h) prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sanatate;
i) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul  Presedintelui – Director General al Casei de Asigurari de Sanatate Maramures.

ART. 14
      Convocarea Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări se face de către preşedintele acestuia. Convocarea consiliului de administraţie va putea fi făcută şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie .
 
ART. 15
    (1) Membrii consiliului de administraţie a casei de asigurări beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20% din salariul funcţiei de Preşedinte - director general al casei de asigurări de sănătate respective, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie.
 (2) Indemnizaţia prevăzută la alin.(1) pentru membrii consiliului de administraţie se acordă proporţional, în funcţie de numărul şedinţelor care au loc în cadrul unei luni şi de numărul şedinţelor la care participă efectiv.
 (3) În cazul în care, în timpul şedinţelor, unii membrii se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizaţia de şedinţă.
 (4) Şedinţele consiliului de administraţie sunt publice, în condiţiile prevăzute de lege şi de Statutul CAS Maramures.
 

Secţiunea 2
Preşedintele - directorul general al casei de asigurări

   
ART. 16
(1) Preşedintele - directorul general conduce activitatea  Casei de Asigurări şi este numit pe bază de concurs prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Preşedintele – director general devine membru de drept al consiliului de administraţie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia.
(2) Prin ordin al Presedintelui CNAS pot fi numite temporar, cu delegatie in conditiile legii, persoane care sa asigure conducerea casei de asigurari.
(3) Între CNAS şi Preşedintele - directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramures – manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management, pentru mandate de 4 ani.
(4) Preşedintele-director general al casei de asigurări este ordonator de credite, în condiţiile legii.
(5) Preşedintele – director general se numeşte pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului, şi se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. Preşedintele – director general are obligaţia de a depune declaraţie de interese şi declaraţie de avere. Modelul declaraţiei de interese se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS.
 (6) Salarizarea şi celelalte drepturi ale preşedintelui – director general se stabilesc prin contractul de management.

ART. 17
Preşedintele - director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramures are următoarele atribuţii:
a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
b) organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
c) organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la fond;
d) propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, înclusiv executarea silită, potrivit legii;
e) stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului – cadru si a normelor metodologice de aplicare ale acestora;
f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
g) supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte pe care le dă publicităţii;
h) numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul Casei de Asigurări de Sănătate Maramures;
i) administrează bunurile mobile şi imobile dobândite de casa de asigurări de sănătate în condiţiile legii ;
j) reprezintă casa de asigurări de sănătate în relaţiile cu terţii;
k) asigură elaborarea statutului propriu cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale statutului cadru aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
l) convoacă consiliul de administraţie;
m) conduce şedinţele consiliului de administraţie;
n) respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
o) asigura aducerea la indeplinire a planului de management asumat la momentul numirii in functie;
p) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, de prezentul statut şi de Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

ART. 18
(1)  Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al casei de asigurări, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator  de credite, Preşedintele - director general emite decizii.
(2)  Preşedintele - director general al  casei de asigurări poate delega atributiile, in totalitate sau in parte unuia dintre directorii executivi de la nivelul CAS Maramures, temporar , in situatii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabila a Presedintelui CNAS. 
   
ART. 19
 Proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Casei de Asigurări de Sănătate Maramures propuse de catre conducătorul acesteia în calitate de ordonator de credite sunt definitivate de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice în vigoare şi normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finanţelor.


CAP. V
Incompatibilităţi
  

ART. 20
  (1)  Membrii Consiliului de Administraţie ai casei de asigurări, precum şi personalul angajat al acesteia, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, Colegiilor Judeţene ale Medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, in cadrul CMDR, colegiilor judetene al medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti,  în cadrul CFR,  colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti , organizaţiilor centrale şi locale ale OAMMR, organizaţiilor centrale şi locale ale OBBC sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală. Personalului casei de asigurări, cu statut de funcţionar public, îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
            (2) Constituie conflict de interese deţinerea de catre membrii consiliului de administraţie a casei de asigurări de sanatate, precum şi de catre personalul angajat al acesteia  de părţi sociale, acţiuni sau interese la furnizorii care stabilesc relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sanatate Maramures. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afini până la gradul al IV – lea inclusiv al persoanei în cauză.
(3) Membrii Consiliului de Administraţie al casei de asigurări care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor.
                
ART. 21
 Membrii Consiliului de Administraţie al casei de asigurări, pe perioada exercitării mandatului, nu pot fi salariaţi ai acestei instituţii, cu excepţia Preşedintelui – director general şi nu pot ocupa funcţii în cadrul CNAS. 


CAP. VI
Drepturi salariale


ART. 22
     (1) Salarizarea funcţionarilor publici si a personalului contractual , precum si alte functii din cadrul casei de asigurari se face potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (2) Angajarea personalului în cadrul casei de asigurari se face prin concurs, cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completarile ulterioare şi ale Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare .
 (3) Personalului casei de asigurări îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinaţie, în condiţiile legii.
   
ART. 23
     Evaluarea şi avansarea personalului numit în funcţii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare .
   
ART. 24
     Statul de funcţii al casei de asigurari, se aprobă anual de Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite.


CAP. VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii


ART. 25
Casa de asigurari va lua măsuri pentru asigurarea standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate pentru asiguraţii proprii.


ART. 26
Personalul casei de asigurari va fi cuprins şi va participa la programele de pregătire şi perfecţionare continuă, organizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin structurile specializate ale acesteia, respectiv de catre CAS Maramures.

ART.27
 Prezentul statut a fost avizat in sedinta de Consiliu de administratie din data de 30.09.2008 , urmand a fi supus aprobarii Presedintelui CNAS.

 

 

PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL,
EC.ZOICAS MARINEL

 

Fișiere atașate