Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Retete compensate si gratuite Precizari privind modul de completare a formularelor de prescriptii medicale cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.

A. Principii generale

1. Retetele prescrise anterior datei de 17.10.2005 pentru afectiuni/boli cronice sunt valabile, la eliberare, 30 de zile de la data prescrierii.
2. Incepand din data de 17.10.2005 prescrierea se va face exclusiv pe formularele noi, medicii prescriptori fiind obligati sa completeze toate campurile de la pct.1, 2, 3 si 4 din formular.
3. Formularele de prescriptii medicale se completeaza in ordinea cronologica a consultatiilor.
4. Pe acelasi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele.
5. Prezenta in formular doar a 7 pozitii pentru prescriere nu limiteaza drepturile asiguratului prevazute in H.G nr. 235/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. in situatiile in care, pentru afectiunile/bolile cronice de care sufera, asiguratul necesita mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite /luna, se vor elibera doua prescriptii medicale.

B. Reguli de completare a formularelor

CAMPUL 1– "Unitatea sanitara"
a) se completeaza cu denumirea cabinetului medical sau a unitatii sanitare, adresa completa, casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul are incheiat contract, numarul contractului de furnizare de servicii medicale si se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale.
b) LS – loc stampila furnizor de servicii medicale.

CAMPUL 2 – "Asigurat"
a) la CJAS – se va nota casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla asiguratul;
b) FO/RC – se completeaza numarul foii de observatie (FO) doar in cazul prescrierii retetei la externarea pacientului din spital sau numarul din registrul de consultatii;
c) se alege prin bifare cu "x" categoria in care se incadreaza asiguratul. Medicul va bifa o singura categorie de asigurat, conform O.U.G. nr.150/2002 cu modificarile si completarile ulterioare:
- se bifeaza categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- se bifeaza categoria "gravida / lehuza" numai pentru persoanele gravide si lehuze care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tara (conform prevederilor O.U.G. nr. 150/2002 cu modificarile si completarile ulterioare). Pentru femeile gravide / lehuze care nu se incadreaza in aceasta categorie se bifeaza exclusiv categoria de asigurat din care face parte;
- se bifeaza "veteran", "revolutionar", "handicapat", numai pentru asiguratii care nu realizeaza venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate, precum si cele provenite din pensii;
- se bifeaza "alte categorii" pentru persoanele care nu se incadreaza in categoriile de asigurat mentionate pe formularul de prescriptie, mentionandu-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002, Decretul lege nr. 118/1990);
- se bifeaza PNS pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse, pe perioada in care este inclus in program. in acest caz, se bifeaza PNS, se noteaza numarul programului/subprogramului de sanatate in care este inclus si se prescriu numai medicamente din sublista A, B si C, eliberabile in farmaciile de circuit deschis.
d) pentru medicamentele eliberate pe programe/subprograme nationale de sanatate, se bifeaza "PNS" cu mentionarea numarului programului / subprogramului, se prescriu pe formular numai medicamentele aferente programului/subprogramului de sanatate de care beneficiaza asiguratul, eliberabile numai in farmaciile de circuit inchis;
e) se vor nota datele de identificare ale pacientului (nume, prenume, adresa completa);
f) "CNP" se completeaza cu codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.

CAMPUL 3 – "Diagnostic"
Se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente cu sau fara contributie personala. Pe acelasi formular de prescriptie medicala nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic.

CAMPUL 4 – Prescriptia propriu-zisa
a) "Data prescrierii" se completeaza cu data emiterii prescriptiei medicale;
b) "Semnatura medicului (parafa/cod)" se executa specimenul de semnatura a medicului care a emis prescriptia si se aplica parafa si codul corespunzator acestuia;
c) prescriptia propriu-zisa:
1. % pret de referinta, lista:
- se noteaza % corespunzator de compensare (90% sau 50%) aferent medicamentelor din sublista A, B sau procentul de compensare 100% aferent sublistelor 2A, 2B, 3 pentru categoriile de asigurati: copil (< 18 ani), elev/ucenic/student (18-26 ani), gravida/lehuza;
- pentru prescriptiile care contin si medicamente din sublista C, aferente unei categorii de boala, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, in rubrica "% pret. ref" si "lista", in dreptul medicamentelor aferente unei categorii de boala se va nota categoria respectiva (G1-G31). Completarea campului "cod boala" este obligatorie;
- pentru beneficiarii legilor speciale, in campul "% pret ref." din prescriere se va nota 100% pentru sublista A si B iar pentru sublista C in rubrica "% pret.ref" si"lista", in dreptul medicamentelor aferente unei categorii de boala G1-G31 se va nota categoria respectiva (G1 –G31).
2. "Cod de boala": medicul prescriptor va inscrie codul diagnosticului / diagnosticelor pentru care se face prescriptia medicamentelor, utilizand clasificarii CIM revizia a 10-a varianta 999 coduri de boala.
Pe pagina web a CNAS www.casan.ro sectiunea "medicamente" pot fi vizualizate si descarcate:
- clasificarea internationala a maladiilor CIM Revizia a 10-a varianta 999 coduri de boala;
- lista celor mai frecvente 100 coduri de boala extrase din varianta 999 coduri utilizate de medicul de familie.
3. "Tip dg" – pentru fiecare cod de boala, se va nota categoria in care se incadreaza diagnosticul acut/subacut/cronic. Dat fiind perioada de valabilitate a prescriptiei, diferita pentru afectiuni acute/subacute si afectiuni cronice, pe acelasi formular de prescriptie medicala nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic.
4. "DCI/FF/concentratie, DS, Cantitate" se completeaza cu denumirea comuna internationala (DCI) insotita de forma farmaceutica si concentratie sau denumirea comerciala a medicamentului /medicamentelor (in cazurile justificate medical) corespunzatoare Listei cuprinzand Denumirile comune internationale ale medicamentelor aprobata prin hotarare a Guvernului sau Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobata prin Ordin a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aflate in vigoare la data respectiva, modul de administrare si cantitatea necesara tratamentului, trecuta in cifre si in litere.

CAMPUL 5 – "Am primit medicamentele"
a) se completeaza de asigurat sau de imputernicitul acestuia (persoana care ridica medicamentele pentru asigurat, fara a fi nevoie de imputernicire legala);
b) "asigurat/imputernicit" se alege prin bifare cu "x" categoria in care se incadreaza persoana care ridica medicamentele;
c) datele proprii de identificare (nume, prenume, BI/CI, serie, numar, adresa completa, CNP) vor fi ale persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicit);
d) "semnatura primitor" se executa semnatura persoanei care ridica medicamentele din farmacie;
e) "data eliberarii" se completeaza cu data eliberarii medicamentelor din farmacie;
f) "sunt de acord sa platesc … medicamente mai scumpe decat cele compensate de CNAS la pretul de referinta" – se va nota numarul de medicamente in spatiul liber, iar persoana care ridica medicamente va semna de confirmare.

CAMPUL 6 – "Taxare"
a) "Pozitia" – pentru medicamentele care se elibereaza se va inscrie pozitia corespondenta din Campul 4;
b) "% pret ref" – se va inscrie % de compensare corespunzator medicamentelor eliberate;
c) "lista" – se va inscrie lista corespunzatoare medicamentelor eliberate, respectiv A, B, C, 2A, 2B, 3;
d) "categ. boala" – doar pentru medicamentele corespunzatoare sublistei C pentru adulti sau 2A pentru c, va fi inscrisa categoria de boala G1-G31;
e) "Total" – va contine totalul valorii medicamentelor eliberate la pret de compensare pentru fiecare sublista in parte, respectiv:
- total sublista A;
- total sublista B;
- total sublista C (include total G1-G31 din sublista adulti si 2A pentru medicamentele care se elibereaza;
- total Alte (total medicamente compensate % din pretul de referinta, cu exceptia celor de la total sublista C, respectiv listele 2A fara G1-G31, 2B, 3 sau legi speciale);
- total valoare cu amanuntul;
- total valoare compensat;
Suma valorilor celor 4 totaluri (A, B, C, ALTE) va fi egala cu valoarea totala a coloanei "Valoare compensare".
f) "contributie asigurat" – se va inscrie diferenta dintre total valoare cu amanuntul si total valoare compensare din FNUAS (rest de plata);
g) "bon fiscal nr." – se completeaza de farmacie cu numarul bonului fiscal generat cu ocazia eliberarii medicamentelor (conform prevederilor art. 91, lit. g) din H.G nr. 52/2005).

Pentru prescriptiile care contin si medicamente eliberate pe cele 4 boli cronice (G5 – hepatitele virale cronice cu HVB si HVC; G16 – boli psihice; G19 – poliartrita reumatoida si artrita psoriazica; G25 – stari post transplant), se va mai intocmi cate un borderou distinct pentru fiecare boala in parte.

Coloanele de total insumeaza numai pozitiile eliberate pe boala cronica pentru care s-a intocmit borderoul.


Reguli prescriere medicamente


A. Pentru afectiunile/bolile cronice, un asigurat beneficiaza de:

SUBLISTA A
- o singura prescriptie pe luna cu maxim 4 medicamente.

SUBLISTA B
- o singura prescriptie pe luna cu maxim 3 medicamente a carei valoare totala la pretul de vanzare cu amanuntul este maxim 300 lei RON
sau
- o singura prescriptie pe luna care depaseste valoarea totala la pretul de vanzare cu amanuntul de 300 lei RON si care contine un medicament corespunzator DCI-urilor notate cu ?

Nota
1. in cazul in care pretul de vanzare cu amanuntul al medicamentelor prescrise depaseste valoarea de 300 lei RON (cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor notate cu ?), diferenta va fi suportata integral de asigurat precum si diferenta dintre pretul de vanzare cu amanuntul si pretul de referinta.
2. Un medic nu poate recomanda altui medic prin scrisoare medicala prescrierea unor medicamente cu sau fara contributie personala pentru un asigurat pentru luna in care el insusi i-a emis prescriptia. Pentru evitarea acestor situatii, medicul specialist va indica in scrisoarea medicala sau va comunica medicului de familie al asiguratului daca a eliberat sau nu acestuia prescriptie in luna respectiva cu precizarea medicamentelor prescrise.

SUBLISTA C – pe fiecare cod de boala (G1-G31), o singura prescriptie pe luna cu maxim 3 medicamente.

Nota
1. in cazul medicamentelor stupefiante (cod de boala G 11), se pot emite pentru acelasi pacient doua sau trei prescriptii cu timbru sec, cuprinzand tratamentul necesar pentru 15, respectiv 10 zile, conform reglementarilor specifice in vigoare.
2. Pentru mucoviscidoza pacienti adulti medicamentele destinate profilaxiei si tratamentului complicatiilor respiratorii, prescrise conform protocolului, se vor elibera prin farmaciile de circuit deschis, pe codul de boala G 21 si vor fi decontate integral din fond.
3. Eliberarea medicamentelor pentru codurile de boala G4, G9, G 22 si G 26 se va face doar prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza subprogramele de sanatate.
4. Un medic nu poate recomanda altui medic prin scrisoare medicala prescrierea unor medicamente cu sau fara contributie personala pentru un asigurat pentru luna in care el insusi i-a emis prescriptia. Pentru evitarea acestor situatii, medicul specialist va indica in scrisoarea medicala sau va comunica medicului de familie al asiguratului daca a eliberat sau nu acestuia prescriptie in luna respectiva cu precizarea medicamentelor prescrise.

B. Pentru afectiuni acute/subacute
Un asigurat poate beneficia, ori de cate ori este nevoie, pentru o afectiune acuta sau subacuta, de prescriptii medicale cu medicamente din sublista A si/sau B, emise in aceleasi conditii ca pentru afectiunile cronice, respectiv maxim 4 medicamente din sublista A si 3 medicamente din sublista B.

C. Beneficiarii legilor speciale
Pentru persoanele prevazute in legi speciale,care beneficiaza de gratuitate suportata din FNUASS in conditiile legii, procentul de compensare a medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in sublistele A, B si C este de 100% din pretul de referinta.
Pentru afectiunile cronice, precum si pentru cele acute sau subacute, se aplica aceleasi reguli de prescriere mentionate la punctele A si B, casele de asigurari de sanatate suportand integral contravaloarea medicamentelor la pretul de referinta ce reprezinta pretul ce mai mic corespunzator unitatii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul aceleiasi DCI cuprinse in sublistele A, B si C, pentru fiecare concentratie.

D. Copii (sub 18 ani), elev/ucenic/student (18-26 ani), gravide/lauze (care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tara)
Pentru bolile cronice care au corespondent in sublista C (G1-G31) se aplica regulile de prescriere de la sublista C, respectiv, pe fiecare cod de boala (G1-G31), o singura prescriptie pe luna cu maxim 3 medicamente.
Pentru alte afectiuni cronice precum si pentru afectiunile acute/subacute se pot prescrie medicamente din sublistele 2A, 2B si 3, ori de cate ori este nevoie, la un procent de compensare de 100 % din pretul de referinta sau de decontare.


DIRECTOR GENERAL
Dr. Vasile CEPOI