Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Proiect Nota fundamentare imobil Alba, Bihor, Calarasi conf. H.G. nr. 1361/2006 Hotarâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Alba Iulia, Oradea, Piatra Neamt si Calarasi si din administrarea Consiliilor acestora în domeniul public al statului si în administrarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate – Caselor de Asigurari de Sanatate Alba, Bihor, Neamt si Calarasi

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Hotarâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Alba Iulia, Oradea, Piatra Neamt si Calarasi si din administrarea Consiliilor acestora în domeniul public al statului si în administrarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate – Caselor de Asigurari de Sanatate Alba, Bihor, Neamt si Calarasi


Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, prin Hotarârea nr. 189/13.07.1999 a transmis imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldis nr. 1 si terenul aferent din administrarea acestuia în administrarea Casei de Asigurari de Sanatate Alba. Acest imobil s-a aflat în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Consiliul Judetean Bihor, prin Hotarârea nr. 52/01.10.2003 a transmis imobilul situat în Oradea, str. Borsului Km 4 si terenul aferent din administrarea Spitalului Clinic Judetean Bihor în administrarea Casei de Asigurari de Sanatate Bihor. Acest imobil s-a aflat în domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor, dat în administrare Autoritatii de Sanatate Publica a Judetului Bihor – Spitalul Clinic Judetean Bihor.

Consiliul Judetean Neamt, prin Hotarârea nr. 50/10.12.2001 a transmis imobilul situat în Municipiul Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 4 B si terenul aferent din administrarea Consiliului Judetean Neamt în administrarea Casei de Asigurari de Sanatate Neamt. Acest imobil s-a aflat în domeniul public al municipiului Piatra Neamt, judetul Neamt si în administrarea Consiliului Judetean Neamt.

Consiliul Judetean Calarasi, prin Protocolul nr. 5807/03.12.2003 a transmis imobilul situat în Municipiul Calarasi, str. Independentei nr. 51 si terenul aferent din administrarea Consiliului Judetean Calarasi în administrarea Casei de Asigurari de Sanatate Calarasi. Acest imobil s-a aflat în domeniul public al municipiului Calarasi, judetul Calarasi cu drept de administrare a Consiliului Judetean Calarasi.

În acest context si având în vedere prevederile Titlului VIII privind Asigurarile sociale de sanatate al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate. Pentru realizarea obiectului sau de activitate autoritatile publice centrale sau locale pot transmite, în conditiile prevazute de lege, bunuri mobile si imobile în administrarea CNAS si a caselor de asigurari de sanatate, potrivit art. 311 alin. (2) din actul normativ mai sus mentionat.

2. Schimbari preconizate
Fata de cele expuse se impune reglementarea regimului juridic al dreptului de proprietate publica ale imobilelor din domeniul public al municipiul Alba Iulia, Oradea, Piatra Neamt si Calarasi din administrarea Consiliilor acestora în domeniul public al statului si în administrarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate – Caselor de Asigurari de Sanatate Alba, Bihor, Neamt si Calarasi, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, având în vedere ca respectivele case de asigurari de sanatate îsi desfasoara activitatea înca din anul 1999 în respectivele imobile. De asemenea, este necesara înregistrarea acestor imobile în evidentele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la Ministerul Finantelor Publice.

3. Alte informatii
Imobilele care se transmit nu fac obiectul unor revendicari.

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Nu este cazul
2. Impact asupra mediului de afaceri
Nu este cazul
3. Impact social
Nu este cazul
4. Impact asupra mediului
Nu este cazul
5. Alte informatii
Nu este cazul

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

- în mii lei -
Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani
1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
i. contributii de asigurari

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
7. Alte informatii
Nu este cazul

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare
Nu este cazul
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara în materie
Nu este cazul
3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente
Nu este cazul
4. Evaluarea conformitatii: Denumirea actului sau documentului comunitar, numarul, data adoptarii si data publicarii
Nu este cazul
5. Alte acte normative si sau documente internationale din care decurg angajamente
Nu este cazul
6. Alte informatii
Nu este cazul

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate
Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum si a modului în care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ
Nu este cazul
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, în situatia în care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, în conditiile Hotarârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul
4. Consultarile desfasurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul
5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Nu este cazul

6. Alte informatii
Nu este cazul

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea
si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ
A fost efectuata procedura privind transparenta decizionala potrivit Legii nr. 52/2003.
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice
Nu este cazul
3. Alte informatii
Nu este cazul

Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare

1. Masurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - înfiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente
Nu este cazul
2. Alte informatii
Nu este cazul

În acest sens, s-a elaborat proiectul de hotarâre de Guvern privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Alba Iulia, Oradea, Piatra Neamt si Calarasi din administrarea Consiliilor acestora în domeniul public al statului si în administrarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate – Caselor de Asigurari de Sanatate Alba, Bihor, Neamt si Calarasi, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.


Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen NICOLAESCU
Avizam favorabil:Ministrul economiei si finantelor , Ministrul internelor si
reformei administrative

Varujan VOSGANIAN Cristian DAVIDMinistrul Justitiei,

Tudor CHIUARIU

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Presedinte,


Vasile CIURCHEA