Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Ordin Nr. 221 din 4 noiembrie 2005-partea I-actualizata-ABROGATA-

pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 1064 din 28 noiembrie 2005

-- Modificare si completare


Text in vigoare incepand cu data de 30 martie 2006

Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 30 martie 2006:
- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 269/2005;
- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 142/2006.


Avand in vedere Hotararea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 16 din 31 octombrie 2005 privind avizarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate,
in temeiul dispozitiilor art. 52 alin. (2), art. 55 alin. (5) si art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian Vladescu


ANEXA 1NORME METODOLOGICE
privind contributia de asigurari sociale de sanatate
CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se constituie din contributii ale persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizari, dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si al caselor de asigurari de sanatate (CAS), precum si din alte venituri, in conditiile legii.
(2) Colectarea contributiilor de la salariati, precum si de la persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat se face in contul unic deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin organele fiscale teritoriale, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Colectarea contributiilor de la persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii, se face in baza declaratiei-model, prevazuta in anexa nr. 1, in contul unic deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
ART. 2
(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania in conditiile legii si fac dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate la fond, denumita in continuare contributie, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.
(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania, cu decesul sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului.
(3) Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei.
(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai altor state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva.
(5) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (4):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care se afla temporar in tara.
(6) Prin sintagma care se afla temporar in tara se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii asemanatoare, efectuate de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si de cetatenii straini si apatrizi.

CAP. 2
Contributia angajatorului

ART. 3
In sensul prezentelor norme metodologice, se considera angajator persoana fizica sau juridica la care isi desfasoara activitatea asiguratii, pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege.
ART. 4
(1) Angajatorii au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar in contul deschis la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe, contributia de 7% datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat.
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in legislatia fiscala.
(3) Orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor va fi evidentiata in declaratia lunara privind obligatiile la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, depusa de angajator la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe.

CAP. 3
Contributia asiguratilor

SECTIUNEA 1
Asiguratii salariati

ART. 5
(1) Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, aplicata asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare integrale a contributiei datorate de catre persoana asigurata in contul deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza angajatorii sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe.
(2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind:
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;
c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, dar nu mai putin de un salariu minim brut pe tara;
i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor, asa cum sunt definite de legislatia fiscala.

SECTIUNEA a 2-a
Asiguratii care exercita profesii libere sau sunt autorizati potrivit legii sa desfasoare activitati independente

ART. 6
(1) Veniturile realizate de persoane autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente asupra carora se calculeaza contributia sunt veniturile din activitati desfasurate de persoane fizice in baza unei autorizatii eliberate in acest sens, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale asiguratilor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, farmaceutice, de avocat, notar, executor judecatoresc, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
(4) *** Abrogat
ART. 7
(1) Persoanele care exercita profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra:
a) venitului net din activitati independente determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele ale caror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilitatii in partida simpla;
b) normelor de venit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit.
(2) In cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza de norma de venit si care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota de 6,5% se va aplica la norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare pentru impunerea veniturilor respective.
(3) Pentru veniturile realizate din activitati desfasurate de persoane care exercita profesii libere sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, contributia de 6,5% se plateste de persoana care le realizeaza.
ART. 8
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Diferentele ramase de achitat, calculate in raport de decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi.
(3) In cazul in care contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere sau sunt autorizati sa desfasoare activitati independente, la finele anului, inregistreaza pierderi sau realizeaza venituri la nivelul fiecarei luni sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contributia se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.
(4) Contribuabilii care se incadreaza la alin. (3) vor achita diferentele de contributie rezultate din plata trimestriala a unei contributii mai mici decat cea rezultata din aplicarea lunara a cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, in termen de cel mult 60 de zile de la finele anului pentru care s-au efectuat platile trimestriale anticipate.
(5) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) si (4), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe dobanzi si penalitati de intarziere conform procedurii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 3-a
Asiguratii care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la sectiunea a 2-a

ART. 9
(1) Persoanele care realizeaza venituri nete anuale pe baza de norme de venit din agricultura si silvicultura, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati trimestrial contributia in cota de 6,5% asupra acestor venituri, stabilite pe baza normelor de venit, aprobate de directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(2) Contributia trimestriala datorata de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social si care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru fiecare luna.

SECTIUNEA a 4-a
Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj

ART. 10
(1) Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, iar contributia baneasca lunara in cota de 6,5% se aplica asupra indemnizatiei de somaj si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(2) Contributia se calculeaza si se vireaza, odata cu plata drepturilor banesti, de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi, unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului in contul deschis pe seama Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata.

SECTIUNEA a 5-a
Asiguratii care realizeaza venituri brute din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi

ART. 11
(1) Persoana asigurata are obligatia platii contributiei sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 51 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) *** Abrogat
ART. 12
(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.
(2) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, majorate cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
(3) Contributia pentru aceste categorii de venituri se achita anual, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata.
ART. 13
(1) Prin veniturile din dividende si dobanzi prevazute la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege veniturile din investitii, inclusiv castigurile din transferul titlurilor de valoare, asa cum sunt definite acestea in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obligatia platii contributiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contributia pentru veniturile din dividende se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata dividendelor.
(3) Pentru veniturile impozabile realizate din dobanzi si din transferul titlurilor de valoare, contributia in cota de 6,5% se vireaza de catre asiguratii care realizeaza astfel de venituri, anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face calculul dobanzii.

SECTIUNEA a 6-a
Asiguratii care realizeaza alte venituri care se supun impozitului pe venit

ART. 14
(1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevazuta la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege veniturile impozabile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele prevazute la art. 51 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) contributia in cota de 6,5% se aplica asupra diferentei dintre venitul brut si cheltuielile deductibile potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru veniturile impozabile prevazute la alin. (1), contributia in cota de 6,5% se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 51 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Contributia se vireaza anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care se face plata acestor venituri.
(5) *** Abrogat

SECTIUNEA a 7-a
Persoane care beneficiaza de asigurare cu plata contributiei din alte surse

ART. 15
(1) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Salariul de baza minim brutNumarul de zile lucratoare in
pe tara x 2 x 6,5% care s-a aflat in situatiile
------------------------------ x prevazute la art. 6 alin. (2)
Numarul de zile lucratoare din lit. b), din luna pentru care
luna in care se face calculul se face calculul

(2) Pentru perioada in care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca nu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, angajatorul are obligatia de a plati contributia de 7% raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati in aceasta situatie.
(3) Angajatorii vor retine din contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1).
(4) Contributia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii minime brute pe tara si se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu exceptia persoanelor care intra sub incidenta Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care contributia in cota de 6,5%, calculata asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta din aceeasi sursa din care se suporta indemnizatiile pentru cresterea copilului.
(5) Contributia lunara pentru persoanele aflate in concediu de risc maternal si care nu realizeaza alte venituri impozabile se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea unui salariu minim brut pe tara.
(6) Contributia persoanelor fizice asigurate in cadrul asigurarilor sociale de stat pe baza de declaratie, aflate in concediu pentru cresterea copilului, se vireaza de casa de pensii la care persoana in cauza a depus declaratia.

SECTIUNEA a 8-a
Persoane asigurate prin efectul legii fara plata contributiei

ART. 16
(1) In situatia in care persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, realizeaza si alte venituri decat cele pentru care sunt asigurate fara plata contributiei, acestea datoreaza contributia prevazuta de lege pentru aceste venituri.
(2) Persoanele care sunt institutionalizate prin legi speciale si care realizeaza si alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii au obligatia platii contributiei de 6,5%, calculata asupra acestor venituri.
ART. 17
(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei, potrivit art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vor face dovada incadrarii in una dintre categoriile enumerate in articolul mentionat prin documente justificative - adeverinta sau carnet de asigurat, potrivit fiecarei categorii, astfel:
a) pentru copii in varsta de pana la 18 ani, care nu realizeaza venituri din munca, cu act de identitate;
b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, cu carnetul de elev sau de student, vizat la zi, si cu declaratie pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri din munca;
c) pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a declaratiei pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate, precum si cele provenite din pensii sau alte surse si se afla in ingrijirea familiei;
d) sotul, sotia si parintii aflati in ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat a acesteia si a declaratiilor pe propria raspundere, din care sa rezulte ca se afla in ingrijirea unei persoane asigurate si ca nu realizeaza venituri impozabile;
e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, precum si persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentatiei doveditoare si a declaratiei, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
f) pentru pensionarii de asigurari sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. si alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara si a declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia care administreaza fondul respectiv;
g) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza adeverintei eliberate de catre primarul localitatii, din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social;
h) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere in cadrul acestor programe si a unei declaratii pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;
i) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana;
j) pentru femeile insarcinate sau lauze, daca nu au nici un venit ori au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pe baza adeverintei medicale, a certificatului de nastere a copilului - pentru lauze, precum si a declaratiei pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
(2) Asiguratul are obligatia de a anunta in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contributiei.
(3) Unitatile abilitate sa elibereze documentele mentionate la alin. (1) care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat sunt urmatoarele:
a) persoanele fizice si juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii - salariati;
b) casele de asigurari de sanatate, pe baza evidentelor organizate privind plata contributiei pentru categoriile prevazute la art. 51 alin. (2) lit. b) - e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) medicul curant sau medicul coordonator al programului national de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni incluse in cadrul programelor stabilite de Ministerul Sanatatii.

SECTIUNEA a 9-a
Alte categorii de persoane asigurate

ART. 18
(1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia lunara se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna in care s-a facut solicitarea privind asigurarea sociala de sanatate.
(2) Cetatenii straini si apatrizii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania in conditiile legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania au obligatia platii unei contributii sub forma unei cote de 6,5%, calculata asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Persoanele mentionate la alin. (2) care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac dovada calitatii de asigurat vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara.
(4) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala pe ultimii 3 ani, incepand cu data solicitarii de servicii medicale, calculata la salariul de baza minim brut pe tara, sau de la data de la care plata contributiei era obligatorie, daca perioada scursa este mai mica de 3 ani, fara sa se calculeze dobanzi si penalitati de intarziere. Incepand cu luna urmatoare, asiguratii au obligatia platii lunare, pana la data de 25 a lunii, a contributiei calculate la salariul de baza minim brut pe tara.
(5) Prevederile alin. (4) se aplica numai pentru persoanele care au solicitat servicii medicale fara sa poata face dovada calitatii de asigurat si care nu au realizat venituri impozabile pe ultimii 3 ani, incepand cu data solicitarii de servicii medicale sau de la data de la care plata contributiei era obligatorie, daca perioada scursa este mai mica de 3 ani. In situatia in care aceste persoane au realizat venituri impozabile, contributia, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se vor calcula asupra acestor venituri pe perioada in care au fost realizate cu respectarea termenului de prescriptie privind obligatiile fiscale.
(6) Pentru persoanele care se prezinta la casa de asigurari de sanatate unde sunt asigurate in vederea platii contributiei, aceasta, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se calculeaza, incepand cu data de la care plata contributiei era obligatorie, la veniturile impozabile realizate. In cazul in care nu au fost realizate astfel de venituri, contributia se calculeaza la salariul de baza minim brut pe tara din perioada pentru care se calculeaza contributia.
(7) *** Abrogat
(8) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, republicata, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia sub forma unei cote de 6,5% calculata asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie. In situatia in care nu realizeaza venituri impozabile platesc contributia lunara calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu minim brut pe tara.
(9) Persoanele plecate la munca in strainatate care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, pentru a-si mentine drepturile de asigurare, au obligatia sa plateasca contributia prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate in Romania, iar in situatia in care nu realizeaza astfel de venituri, o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara.